Kliošių kraštovaizdžio draustinis, tai kompleksinis draustinis, kurio tikslas yra išsaugoti pamario lygumos šlapių miškų ir pelkių kraštovaizdį su botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis, užima 2618,88 ha plotą.

LANKYMOSI DRAUSTINYJE TAISYKLĖS

1. Draudžiama naikinti ar žaloti reljefo formas;
2. Draudžiama kurti laužus tam neskirtose vietose;
3. Draudžiama įrengti stovyklavietes;
4. Draudžiama važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis;
5. Privaloma užtikrinti švarą žvejybos vietoje;
6. Draudžiama važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas statyti arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto, išskyrus atvejus numatytus LR SŽNSĮ 99 str. 11) a-f dalyse;
7. Privaloma laikytis Lankymosi miške taisyklių reikalavimų.

Plačiau draustinio apsaugos režimas aprašytas LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str. ir 83 str.

Vertybės
Pamario drėgnose pievose pavasarį ir rudenį maitinasi žąsų, tilvikinių paukščių būriai. Šiltuoju metų laiku peri raudonkojai tulikai (Tringa totanus), perkūno oželiai (Gallinago gallinago), paprastosios pempės (Vanellus vanellus), Europos rečiausi giesmininkai meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola), geltonosios (Motacilla flava) ir retosios geltongalvės kielės (Motacilla citreola). Degradavusių aukštapelkių buveinėse, jų pakraščiuose peri jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla), teritorija tinkama didžiajam apuokui (Bubo bubo) perėti. Šiose buveinėse ar jų prakraščiuose auga pajūriniai sotvarai (Myrica gale).

Kuršių nerijos fone, draustinyje skrendantys gaidukai (Philomachus pugnax) (kairėje); nušienautose pievose, nendrynuose formuojasi drėgnos pievos tinkamos paukščių maitinimuisi jose (dešinėje)

Grėsmės ir apsauga
Drėgnos pamario pievos ir jose augantys viksvynai yra išstumiami paprastųjų nendrių sąžalynų. Nelikus viksvynų čia nebeperėtų meldinės nendrinukės, kielės, sėjikiniai ir tilvikiniai paukščiai. Dėl to šiose pievose kasmet yra šienaujama, taip pristabdant nendrynų plitimą.

Kliošių kraštovaizdžio draustinio žemėlapis

Atnaujinimo data: 2023-10-19