Teritorijų ir strateginio planavimo, statinių projektų ir kitų dokumentų rengimas ir nagrinėjimas

Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas:
Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas

Projektų derinimas:
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
Statybos įstatymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko Tvarkymo planas 
Kuršių nerijos nacionalinio parko Apsaugos reglamentas
Saugomų teritorijų statymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas
Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatai, Patvirtinta Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 113 V, (2016 m lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-194 redakcija)
Klaipėdos miesto bendrasis planas Patvirtintas 2007 m. balandžio 5 d . Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110.
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas. Patvirtintas 2012 m. rugsėjo 21 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-164.  
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Miškų įstatymas
Klaipėdos rajono bendrasis planas Patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 20 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-333.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
Aplinkos apsaugos įstatymas

Sąlygų teritorijų planavimo dokumentams išdavimas:

Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatai, Patvirtinta Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 113 V, (2016 m lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-194 redakcija).
Teritorijų planavimo įstatymas
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės 
Saugomų teritorijų statymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas
Miškų įstatymas
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas 2013 – 2022 metams
LR aplinkos ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-889 „Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas:

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatai, Patvirtinta Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 113 V, (2016 m lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-194 redakcija).
Teritorijų planavimo įstatymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko Tvarkymo planas 
Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas
Kuršių nerijos nacionalinio parko  ir jo zonu ribų planas
Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas
Saugomų teritorijų statymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas 2013 – 2022 metams
LR aplinkos ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-889 „Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo“
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Miškų įstatymas Klaipėdos rajono bendrasis planas Patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 20 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-333.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
Aplinkos apsaugos įstatymas.
Klaipėdos miesto bendrasis planas Patvirtintas 2007 m. balandžio 5 d . Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110.

Sąlygų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams išdavimas: 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas:

Teritorijų planavimo įstatymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko Tvarkymo planas 
Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas
Kuršių nerijos nacionalinio parko  ir jo zonu ribų planas
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatai, Patvirtinta Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 113 V, (2016 m lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-194 redakcija)
Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas
Saugomų teritorijų statymas
Miškų įstatymas
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas 2013 – 2022 metams 
LR aplinkos ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-889 „Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo“

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas:

Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas.
Kuršių nerijos nacionalinio parko Tvarkymo planas.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatai, Patvirtinta Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 113 V, (2016 m lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-194 redakcija).
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas. Patvirtintas 2012 m. rugsėjo 21 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-164.
Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialusis planas. Patvirtintas 2019 m. birželio 27 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-106.
Neringos savivaldybės šilumos ūkio infrastruktūros specialusis planas. Patvirtintas 2013 m. vasario 21 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-54.
Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Patvirtintas 2011 m. kovo 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-22.
Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis planas Patvirtintas 2015 m. spalio 14 d.  Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-184. 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Miškų įstatymas
Saugomų teritorijų statymas.

Atnaujinimo data: 2023-10-19