Valstybės tarnautojų užduotys

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ 2023 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos 

Veiklos užduotys

1.

Aušra Feser

Direktorius

1. ES finansuojamų projektų įgyvendinimas.

2. Stiprinti direkcijos darbuotojų gebėjimus ir vidinę komunikaciją.

3. Organizuoti KNNP kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo vertybių apsaugą.

4. Didinti turto valdymo efektyvumą.

2.

Lina Dikšaitė

Direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti ir organizuoti ES SF projekto Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinimą pagal Projekto paraišką, užtikrinti savalaikį veiklų įgyvendinimą pagal paslaugų ir rangos darbų sutartis.

2. Pagerinti kasmet vykdomo vizualinio kraštovaizdžio monitoringo kokybę, atsižvelgiant į kompleksinius apsaugos ir eksponavimo tikslus bei teritorijoje vykstančius  pokyčius.

3. Organizuoti prevencinės ir kitos lankytojams skirtos informacijos apsauginiame paplūdimio kopagūbryje įrengimą.

4. Organizuoti KNNP tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimo analizę ir pagal kompetenciją inicijuoti bent penkių priemonių įgyvendinimą.

3.

Romualda Žičkienė

Vyr. specialistė

1. Organizuoti Lankytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų pareigybių, Kraštovaizdžio aptarnavimo skyriaus vedėjo, vyriausiojo specialisto pareigybių aprašymų projektus, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti skyrių vedėjus, valstybės tarnautojus.

2. Parengti 2023 m. korupcijos prevencijos priemonių planą, ypatingą dėmesį skiriant antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemonėms. Suorganizuoti SSTT praktinius antikorupcinio sąmoningumo mokymus.

3. Pagal pasikeitusį teisinį reglamentavimą, parengti komandiruočių tvarkos aprašo naują redakciją.

4. Parengti su valstybės tarnybos įstatymo pakeitimu susijusius vidaus teisės aktus, kitus dokumentus, perskaičiuoti valstybės tarnautojų atostogų normas, nepanaudotų atostogų likučius.

4.

Gintarė Čiakienė

Vyresn. patarėjas

1. Tinkamai parengti teismo procesinius dokumentus, atstovaujant valstybės ir Direkcijos interesus teisminiuose ginčuose.

2. Parengti ir Direkcijos darbuotojams pristatyti Vaizdo duomenų tvarkymo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje taisykles.

3. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą, įvertinti ir koreguoti bei pateikti derinimui Direkcijos Mobilių vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2014 m.

5.

Nijolė Piekienė

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

1. Dalyvauti, rengiant pastato, Naglių g. 8, Neringa, pritaikymą UNESCO pažinimo centrui. 

2. Organizuoti patalpos Purvynės g. 53-4, Neringa, projektavimo dalių - šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas, elektrotechnikos, žaibosaugos, vidaus vandentiekio ir nuotekų paslaugos dokumentacijos parengimą.

3. Parengti dokumentaciją pastato Naglių g. 8, restauravimo darbų finansavimui gauti.

4. Parengti digresijos židinių tvarkymo siūlymus.

6.

Gražina Žemaitienė

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Inventorizuoti apleistus, aplinką darkančius statinius parengti aprašus dėl poveikio kraštovaizdžiui.

2. Parengti informaciją lankstinukų leidybai pagal Tradicinės Kuršių nerijos sodybų statinių charakteringų spalvų praktinio vadovo medžiagą.

3. Organizuoti Europos paveldo dienų renginius Kuršių nerijoje.

4. Parengti rizikos proceso aprašą laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių,  savivaldybių viešosiose vietose projektų derinimo veikloje.

7.

Dalia Juškevičienė

Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1. Organizuoti svetimžemių ir invazinių rūšių augalų rūšių prevencijos, kontrolės ir naikinimo priemones KNNP teritorijoje ir priskirtuose draustiniuose.

2. Organizuoti bei koordinuoti biologinės įvairovės, augalijos ir gyvūnijos tyrimus KNNP teritorijoje.

3. Organizuoti renginių derinimo proceso aprašo parengimą.

4. Organizuoti edukacinių paslaugų (paskaitų, pamokų ir kt.) aprašų, Gamtos mokyklai parengimą.

8.

Modestas Bružas 

Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas 

1. Parengti renginių derinimo tvarkos aprašą

2. Koordinuoti kopotvarkos (smėlio gaudyklių) palaikomuosius darbus Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje ir Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako ruože.

3. Vykdyti valstybinio aplinkos monitoringo gyvosios gamtos monitoringą.

4. Edukacinės programos Gamtos mokyklai paukščių įvairovės ir apsaugos tema parengimas.

Atnaujinimo data: 2023-10-19