Valstybės tarnautojų užduotys

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ 2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Eil Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Veiklos užduotys
1. Aušra Feser Direktorius 1. Sklandžiai įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus.
2. Įveiklinti naują KNNP gamtos mokyklą.
3. Įgyvendinti KNNP direkcijos struktūros pertvarką.
4. Taikyti kompleksinį požiūrį siekiant pažinti, eksponuoti ir saugoti KN kraštovaizdį.
5. Parengti turinį reprezentaciniam leidiniui apie Kuršių nerijos nacionalinį parką
2. Lina Dikšaitė Direktoriaus pavaduotojas 1.    Koordinuoti ir organizuoti ES SF projekto Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinimą pagal Projekto paraišką, užtikrinti savalaikį veiklų įgyvendinimą pagal paslaugų ir rangos darbų sutartis.
2.    Pagerinti kasmet vykdomo vizualinio kraštovaizdžio monitoringo kokybę, atsižvelgiant į kompleksinius apsaugos ir eksponavimo tikslus bei teritorijoje vykstančius  pokyčius.
3.    Organizuoti prevencinės ir kitos lankytojams skirtos informacijos apsauginiame paplūdimio kopagūbryje įrengimą.
4.    Organizuoti KNNP tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimo analizę ir pagal kompetenciją inicijuoti bent penkių priemonių įgyvendinimą.
3. Nijolė Piekienė Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas 1. Pastatų Smiltynės g. 11 ir Naglių 8 kapitalinio remonto dokumentacijos parengimas.
2. KNNP tvarkymo plano įgyvendinimo analizė pagal kompetenciją siekiant nustatyti atsakingą subjektą, kiekybinius ir/ar kokybinius pokyčius.
3. Dokumentacijos rengimas Naglių g. 8 paveldo tvarkybos darbų finansavimui gauti.
4. Gilinti kraštovaizdžio pažinimo ir pristatymo lankytojams gebėjimus.
4. Gražina Žemaitienė Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas 1. Atlikti Parnidžio kraštovaizdžio draustinio stebėseną Penkių kalvelių gyvenvietės teritorijoje ir artimoje aplinkoje, parengti patikrinimo aktą, kuriame fiksuoti pokyčius, įvertinant tai, kad 2020 m. ant tako buvo supiltos asfalto atliekos.
2. Koordinuoti Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą žemės sklype unikalus Nr. 4400-2697-1017 ir laisvoje valstybinėje žemėje, supaprastinto statybos projekto rangos darbų veiklas.
3. Sudaryti skaitmeninį katalogą apie Nidos, Preilos, Pervalkos kultūros paveldo objektų puošybos elementų būklę.
4.Viešinti Kuršių nerijos gamtos ir kultūros paveldo vertybes, išskirtinę visuotinę vertę, informuoti visuomenę apie gamtos ir kultūros paveldo objektų būklę – suorganizuoti 4 susitikimus ir (ar) ekskursijas, pranešimus.
5. Suorganizuoti Europos paveldo dienas Kuršių nerijoje. 
5. Dalia Juškevičienė Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas 1. Organizuoti bičių tyrimus, skirtus teminiams bičių metams.
2. Parengti informaciją visuomenei apie KNNP direkcijos vykdomas biologinės įvairovės apsaugos veiklas, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės vertybes.
3. Organizuoti edukacines talkas KNNP teritorijoje ir priskirtuose draustiniuose.
4. Organizuoti atvirų buveinių palaikymo darbus.
5. Dalyvauti reprezentacinio leidinio apie Kuršių nerijos NP turinio sukūrime. 
6. Gintarė Čiakienė Vyresnysis patarėjas 1. Tinkamai parengti teismo procesinius dokumentus, atstovaujant valstybės ir Direkcijos interesus teisminiuose ginčuose. 
2. Parengti ir darbuotojams pristatyti tipinę Direkcijos darbuotojų asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo sutartį. 
3. Pagal kompetenciją Direkcijos vadovybei ir darbuotojams teikti teisines konsultacijas, susijusias su Direkcijos vykdomomis funkcijomis. 
4. Bendradarbiauti su LAS specialistais rengiant Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako bilietų platinimo tvarkos pakeitimus, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus. 
7. Romualda Žičkienė Vyriausiasis specialistas  1. Dalyvauti rengiant su įstaigos struktūros pasikeitimu susijusius dokumentus: pranešimus darbuotojams, skyrių nuostatų pakeitimus ir pareigybių aprašymus, konsultuoti įstaigos vadovus, darbuotojus.
2. Parengti kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo kontrolės aprašą pagal pasikeitusį teisinį reglamentavimą.
3. parengti Direkcijos veiklos srities, kurioje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, aprašymą ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti.
4. Inicijuoti ir organizuoti mokymus Direkcijos darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-07