• Vadovybė ir neįeinantys į skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Feser
  Lina Dikšaitė
 • Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Piekienė
  Gražina Žemaitienė
  Vytautas Paulionis
  Janina Domeikaitė
  Justė Zavišaitė

  KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
  KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - Direkcija) Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
  3. Skyrius yra saugomų teritorijų Direkcijos struktūrinis padalinys, vykdantis veiklą kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityje.  

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau - Nacionalinis parkas) tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose bei teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
  5.2. organizuoti autentiškų kultūros paveldo objektų (vertybių), kultūrinio kraštovaizdžio apsaugą, atkūrimą, viešinimą, tyrimus. 
  5.3. dalyvauja rengiant Nacionalinio parko apsaugos ir/ar tvarkymo strateginius dokumentus.
  5.4. propaguoti Kuršių nerijos  būdingas architektūros tradicijas, Kuršių nerijos kraštovaizdžio vertybes, kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), jų apsaugą, vykdyti švietėjišką veiklą.
  5.5. dalyvauti įgyvendinant Pasaulio paveldo vietovės valdytojo funkcijas. 
   
  6. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. įgyvendina Nacionalinio parko tvarkymo plane ir kituose specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose numatytas kraštovaizdžio ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo priemones;
  6.2. dalyvauja rengiant, derina teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus ir teikia jiems išvadas;
  6.3. pagal kompetenciją dalyvauja specialiojo ir strateginio planavimo dokumentų rengime, teikia pastabas, pasiūlymus;
  6.4. pagal kompetenciją vykdo planavimo iniciatoriaus funkcijas, rengiant kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus bei statytojo (užsakovo) funkciją, rengiant statybų projektus Nacionaliniame parke;
  6.5. dalyvauja saugant ir tvarkant (prižiūrint) kraštovaizdžio kompleksus, gamtos ir kultūros vertybes, inicijuoja, organizuoja apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą; 
  6.6. pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo rėžimo pažeidimams išvengti;
  6.7. kaupia informaciją, susijusią su kraštovaizdžio kompleksų, kultūros paveldo vertybių,  Pasaulio paveldo vietovės išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimu;
  6.8. organizuoja ir vykdo Pasaulio paveldo vietovės, Nacionalinio parko kraštovaizdžio būklės stebėseną ir taikomuosius mokslinius tyrimus, nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybinio monitoringo programas;
  6.9. pagal kompetenciją dalyvauja projektuojant ir įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, lauko informacinę sistemą, ekspozicijas:
  6.10. propaguoja Pasaulio paveldo vietovę, jos išskirtinę visuotinę vertę, Kuršių nerijos materialųjį kultūros paveldą ir jo apsaugą, architektūros tradicijas, organizuoja ir vykdo švietėjišką veiklą; 
  6.11. pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia paraiškas, Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, tarptautinius ir kitus projektus, dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;
  6.12. bendradarbiauja su Kultūros paveldo departamentu, Aplinkos ir Kultūros ministerijų padaliniais, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu, savivaldybėmis, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis bei įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
  6.13. pagal kompetenciją atstovauja Direkciją, palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
  6.14. pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;
  6.15. dalyvauja rengiant Direkcijos ir Skyrius veiklos planus, programas, ataskaitas, atastaskaitas, kitus dokumentus, susijusius su Direkcijos vidaus administravimu;
  6.16. organizuoja ir rengia Pasaulio paveldo vietovės išsaugojimo būklės bei periodines ataskaitas, dalyvauja įgyvendinant Kuršių nerijos valdymo planą;
  6.17. pagal kompetenciją dalyvauja Direkcijos bei kitų institucijų komisijų ir darbo grupių veikloje;
  6.18. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų teritorijų žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
  6.19. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, konsultuoja, teikia metodinę pagalbą; 
  6.20. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
  6.21. vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ
  TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – Darbuotojai) turi teisę:
  7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
  7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
  7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
  8. Skyriaus Darbuotojai privalo:
  8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir vidaus tvarkos taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
  8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Skyriaus vedėjo ir Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus;
  8.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
  8.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ir su tarnyba ar darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
  8.5. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
  8.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  8.7. dalyvauti Direkcijos, Skyriaus pasitarimuose veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems skyriaus Darbuotojams.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus Darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
  10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
  10.3. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus Darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
  10.5. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.
  11. Skyriaus Darbuotojai:
  11.1. organizuoja savo darbą vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
  11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
  11.3. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  11.4. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis; 
  12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu jo funkcijas vykdo Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas
   

 • Biologinės įvairovės skyrius
  Adresas: Gintaro įlankos g. 9, Neringa LT-93102.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalia Juškevičienė
  Modestas Bružas
  Kornelija Dambrauskienė
  Raimonda Ilginė
  Indrė Dobrovolskienė
  Nėštumo ir gimdymo atostogose
  Žygimantas Valiuška

  KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
  BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) Biologinės įvairovės skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
  3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas ir naikinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu.
  4. Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina direktorius.


  II.    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. organizuoti gamtos ir kraštovaizdžio vertybių išsaugojimą; 
  5.2. organizuoti ir vykdyti veiklas siekiant užtikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau vadinama - Nacionalinis parkas)  sausumos, marių ir jūros ekosistemų stabilumą, jose esančios biologinės įvairovės (unikalių ekosistemų, rūšių ir natūralių buveinių) išsaugojimą;
  5.3. organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų Nacionalinio parko gamtos vertybių, kompleksų bei objektų atkūrimą;
  5.4. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti gamtotvarkos, krantotvarkos darbus ir kitas aplinkosaugines, teritorijos priežiūros ir tvarkymo veiklas Nacionaliniame parke ir Direkcijai Priskirtose saugomose teritorijose (toliau - Priskirtos teritorijos);
  5.5. organizuoti ir vykdyti bei dalyvauti kitų institucijų vykdomuose moksliniuose tyrimuose kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir gamtos paveldo apsaugos srityse;
  5.6. vykdyti švietėjišką veiklą ir propaguoti gamtos paveldą ir jo apsaugą; 
  6. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas;
  6.1. rengia Nacionalinio parko tvarkymo plano ir kitų teisės aktų sprendinius, Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, susijusias su bioįvairovės išsaugojimu;
  6.2. nagrinėja ir rengia pasiūlymus, paraiškas projektams ir programoms, susijusioms su ES svarbos buveinių, rūšių, ekosistemų išsaugojimu ir dalyvauja jų įgyvendinime; 
  6.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gamtotvarkos planus, kitus planavimo dokumentus ir aplinkosaugines priemones, skirtas užtikrinti gamtinių ekosistemų ir jų komponentų, kraštovaizdžio vertybių apsaugą Nacionaliniame parke ir Priskirtose teritorijose; 
  6.4. fiksuoja, analizuoja ir teikia duomenis, išvadas ir pasiūlymus dėl įgyvendinamų planų poveikio Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų ekosistemoms; 
  6.5. organizuoja Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimą; 
  6.6. savo kompetencijos ribose dalyvauja teritorinio planavimo ir statinių projektų nagrinėjime, teikia pastabas bei pasiūlymus kitų institucijų parengtiems strateginio ir specialiojo planavimo dokumentams bei tikslinėms programoms;
  6.7. rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Nacionalinio parko teritorijoje organizuojamų renginių, vertina jų poveikį gamtinei aplinkai bei teikia išvadas, nustatyta tvarka dalyvauja renginių derinimo procese; 
  6.8. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti, rengia Direkcijos prevencinės veiklos planą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;  
  6.9. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas;
  6.10. organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimu bei kita veikla, kaupia informaciją, susijusią su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos išteklių apsauga;
  6.11. propaguoja Nacionalinio parko biologinės įvairovės, gamtos vertybių apsaugos idėjas, rengia pranešimus konferencijoms, publikacijas spaudoje, informaciniuose leidiniuose, internetinėje svetainėje;
  6.12. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas, vykdo gamtosauginį švietimą; 
  6.13. renka, kaupia ir apibendrina informaciją apie Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų  bioįvairovę, gamtos ir kraštovaizdžio vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinės sistemos (leidinių, stendų, ženklų ir pan.) ruošimui;  
  6.14. dalyvauja Direkcijos bei kitų institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
  6.15. palaiko ryšius su mokslo ir mokymo įstaigomis, valstybiniais parkais, kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja visapusiškus ryšius su vietos bendruomene, Lietuvos bei tarptautine visuomene;
  6.16. dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus, rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, programas ir ataskaitas, kitus dokumentus, susijusius su Direkcijos vidaus administravimu;
  6.17. pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;
  6.18. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;
  6.19. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
  6.20. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

  III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 
  TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:
  7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
  7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
  7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
  8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
  8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
  8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;
  8.3. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;
  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
  8.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
  8.6. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
  8.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  8.8. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
  10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
  10.3. teikia Direkcijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
  11. Skyriaus darbuotojai :
  11.1. organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
  11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
  11.3. tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;
  11.4. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, mokslo ir mokymo institucijomis bei kitomis organizacijomis. 
  12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

 • Lankytojų aptarnavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Snieguolė Kerpienė
  Edita Aliochno
  Vaiko priežiūros atostogose
  Renata Kilinskaitė
  Živilė Jankauskaitė
  Giedrė Krištopaitytė
  Lankytojų centras

  KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
  LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lankytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) Lankytojų aptarnavimo skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau vadinama - Nacionalinis parkas) nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  3. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
  4. Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina ir keičia Direkcijos direktorius.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. propaguoti Nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės vertybes ir jų apsaugą, Kuršių nerijos etnokultūros tradicijas;
  5.2. sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui;
  5.3.    įstatymų numatyta tvarka organizuoti ir vykdyti Nacionalinio parko lankytojų aptarnavimą;
  5.4. organizuoti ir vykdyti aplinkosauginę švietėjišką ir kultūrinę veiklą;
  5.5. organizuoti ir vykdyti Direkcijos veiklų išorinę komunikaciją.
  6. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1.    kaupia, rengia ir viešina informaciją apie Nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės gamtos ir kultūros paveldą ir jo apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą, švietėjišką ir edukacinę veiklą; 
  6.2.    organizuoja lankytojų centro ir gamtos mokyklos veiklą, aptarnauja lankytojus;
  6.3.    organizuoja ir vykdo Valstybinio parko lankytojų bilietų platinimą, mokamų ir kitų paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslais ir funkcijomis, teikimą lankytojams; 
  6.4.    pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko lankytojų centro vidaus ekspozicijų įrengimo, teritorijos pritaikymo lankymui, rekreacinės ir lauko informacinės sistemos kūrimo ir įrengimo veikloje;
  6.5.    veda Nacionalinio parko saugomų vertybių, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės pažinimo ekskursijas (įskaitant gamtinius rezervatus), žygius;
  6.6.    vykdo gamtosauginį švietimą per Nacionalinio parko vertybių pažinimą, propaguoja kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimo svarbą;
  6.7.    kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas, vykdo neformaliojo ugdymo veiklą;
  6.8.    organizuoja leidybinę veiklą, Nacionalinio parko lauko informacinės sistemos elementų, suvenyrinės ir kitos atributikos gamybą;
  6.9.    organizuoja, koordinuoja ir vykdo Nacionalinio parko taikomuosius mokslinius tyrimus susijusius su rekreacine veikla, kultūros paveldo vertybių ir kraštovaizdžio išsaugojimu;
  6.10.    vykdo lankytojų monitoringą ir kitus tyrimus pagal patvirtintas programas, kaupia duomenis apie teritorijos rekreacinį naudojimą, rengia ir teikia ataskaitas; 
  6.11.    organizuoja renginius, skaito paskaitas ir pranešimus, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su Direkcijos tikslais ir funkcijomis; 
  6.12.    inicijuoja ir rengia paraiškas tarptautiniams ir vietiniams projektams ir programoms bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;
  6.13.    organizuoja, koordinuoja ir vykdo Direkcijos internetinės svetainės priežiūrą, koordinuoja Direkcijos struktūrinių padalinių parengtos informacijos viešinimą naudojant įvairias komunikacijos priemones, įgyvendina Kuršių nerijos ambasadorių programą;
  6.14.    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Direkcijos prevencinės veiklos plano priemones; 
  6.15.    organizuoja su Skyriaus funkcijomis susijusias savanorių ir studentų praktikos veiklas;
  6.16.    pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko teritorijos pritaikymo lankymui, rekreacinės ir informacinės infrastruktūros projektavimo, gamybos, įrengimo ir priežiūros darbuose;
  6.17.    bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, teikia pasiūlymus Skyriaus veiklos srityje; 
  6.18.    pagal kompetenciją atstovauja Direkciją, bendradarbiauja su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  6.19.    rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, ataskaitas, raštus, direktoriaus įsakymų projektus, teikia informaciją.
  6.20.    pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;
  6.21.    nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko produkto ženklo suteikimą paslaugoms ir prekėms.
  6.22.    tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
  6.23.    vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
  7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
  7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
  7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
  8. Skyriaus darbuotojai privalo:
  8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
  8.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;
  8.4. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;
  8.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
  8.6. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
  8.7. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
  8.8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  8.9. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

  IV. SKYRIAUS DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
  10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
  10.3. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
  10.5. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.
  11. Skyriaus darbuotojai:
  11.1. organizuoja savo darbą vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
  11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
  11.3. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;
  11.4.    bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis; 
  12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
   

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Petras Jenčauskas
  Raimonda Jakštytė
  Brigita Skliuderytė
  Jūratė Stulgaitienė
  Mindaugas Vaitonis

  KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 
  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS 
  NUOSTATAI

  I BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Bendrųjų reiklų skyriaus Nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
  2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
  3.     Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas ir naikinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu.
  4.     Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina direktorius.

  II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.    Svarbiausi Skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
  5.1.     užtikrinti Direkcijos ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apskaitos ir kontrolės funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, kad visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į  apskaitą;
  5.2.    užtikrinti biudžeto programos sąmatos sudarymą, biudžeto vykdymo kontrolę ir vykdymo ataskaitų pateikimą bei paskelbimą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; 
  5.3.     užtikrinti su vykdomomis funkcijomis susijusios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę vykdymą;
  5.4.    užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Direkcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą; 
  5.5.    užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, gaisrinės saugos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  5.6.    aprūpinti Direkcijos padalinius ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu;
  5.7.     užtikrinti kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų bei interneto svetainių priežiūrą;
  5.8.    organizuoti Direkcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą ir kontrolę;
  5.9.    užtikrinti Direkcijos dokumentų rengimą, įforminimą ir archyvavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  5.10.    dalyvauti Direkcijos vykdomų programų ir projektų įgyvendinime.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. organizuoja Direkcijos finansinę - ūkinę veiklą, turto ir buhalterinę apskaitą, rengia ir teikia Direkcijos biudžeto projektą, biudžeto asignavimų paskirstymo pagal funkcines ir ekonomines klasifikacijas projektą, programų ir projektų sąmatas, nustatytos formos ataskaitas ir kt. dokumentus;
  6.2. savalaikiai teikia Centralizuotos apskaitos įstaigai teisingą, tikslią, išsamią informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas ir kitus buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos ūkinės operacijos (nurodant šaltinius, funkcijas, ekonomines klases, programas, priemones išlaidų straipsnius it kt.), informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius ir kitą Centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą ir/ar patikslintą informaciją, (įskaitant Direkcijos sudarytų sutarčių informaciją, Direkcijos kompetencijai priskirtą informaciją, susijusią su apskaitos dokumentais), vadovaujantis Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo (patvirtinto 2018-05-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 488) nustatyta tvarka; 
  6.3. užtikrina, kad Centralizuotos apskaitos įstaigos parengti finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai būtų pateikiami bei paskelbiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  6.4. pagal Skyriui priskirtas funkcijas organizuoja ir vykdo vidaus, įskaitant finansų kontrolę; 
  6.5. organizuoja Direkcijai nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto registravimą, apskaitą, efektyvų valdymą ir naudojimą, vykdo šio turto priežiūrą, rengia ataskaitas ir teikia duomenis Valstybės turto valdymo informacinei sistemai; 
  6.6. užtikrina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbų saugą ir sveikatos apsaugą, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją; 
  6.7. organizuoja ir užtikrina gaisrinę, civilinę saugą Direkcijoje teisės aktų nustatyta tvarka; 
  6.8. organizuoja Direkcijos darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, įrankiais, veiklai reikalingomis medžiagomis; 
  6.9. rengia metinį Direkcijos viešųjų pirkimų planą, vykdo jo įgyvendinimo kontrolę; 
  6.10. organizuoja ir vykdo Direkcijos viešųjų pirkimų procedūras, pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, prašymus, rengia tiekėjams atsakymus, nagrinėja kitus skundus ir prašymus viešųjų pirkimų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka; 
  6.11. bendradarbiaudamas su Direkcijos struktūriniais padaliniais, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, derina Direkcijos padalinių paraiškas ir pirkimų apklausos pažymas, nustatyta tvarka registruoja viešųjų pirkimų sutartis informacinėje sistemoje FVAIS; 
  6.12. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia dokumentus komisijai, vykdo komisijos sekretoriaus funkcijas, atstovauja pirkimų komisijai santykiuose su tiekėjais;
  6.13. administruoja viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, atsako už duomenų pateikimą centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, skelbia viešųjų pirkimų informaciją Direkcijos interneto svetainėje;
  6.14. užtikrina Direkcijos aprūpinimą kompiuterine, programine, ryšio ir kita biuro įranga, vykdo jos priežiūrą ir smulkų remontą, paruošia ją darbui ir perduoda darbuotojams;
  6.15. diegia, administruoja ir atnaujina informacines, duomenų bazių operacines sistemas ir kitą programinę įrangą, atsako už informacinių technologijų (toliau - IT) sistemų legalumą ir saugumą teisės aktų nustatyta tvarka; 
  6.16. pagal kompetenciją administruoja Direkcijos interneto svetaines, koordinuoja informacijos pateikimą jose, suteikia teises vartotojams, vykdo techninį aptarnavimą;
  6.17. užtikrina informacijos, patenkančios į Direkcijos IT kaupimą ir saugojimą, atsako už  duomenų praradimą ir/ar atskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus, kai tai įvyksta dėl darbuotojo kaltės;
  6.18. veda energetinių išteklių (vandens, elektros ir šilumos) apskaitą, kontroliuoja jų naudojimą, planuoja ir pagal galimybes įgyvendina taupymo priemones Direkcijoje;
  6.19. organizuoja ir  dalyvauja vykdant transporto priemonių techninę priežiūrą, remontą, profilaktiką;
  6.20. teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Direkcijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
  6.21. organizuoja ir dalyvauja vykdant inventorizaciją Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;
  6.22. organizuoja ir vykdo Direkcijai priklausančių pastatų ir jų teritorijų priežiūrą pagal elektros saugos, gaisrinės saugos, higienos reikalavimus, einamojo remonto darbus; 
  6.23. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant krantotvarkos, gamtotvarkos ir kitus Nacionalinio parko teritorijos tvarkymo ir priežiūros darbus gamtinėse teritorijose;
  6.24. vykdo Direkcijos rekreacinės infrastruktūros gamybos, įrengimo, priežiūros ir smulkaus remonto darbus;
  6.25. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą; 
  6.26. pagal kompetenciją rengia planus, programas, ataskaitas, raštų, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus; 
  6.27. organizuoja Direkcijos dokumentų valdymą, registravima DVS, konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo, įforminimo,archyvavimo ir registravimo DVS klausimais; rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Direkcijos dokumentacijos planą;
  6.28. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

  III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 
  TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:
  7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
  7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
  7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
  8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
  8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
  8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;
  8.3. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;
  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
  8.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
  8.6. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
  8.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  8.8. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
  10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
  10.3. teikia Direkcijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
  11. Skyriaus darbuotojai :
  11.1. organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
  11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
  11.3. tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;
  11.4. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, mokslo ir mokymo institucijomis bei kitomis organizacijomis. 
  12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas pagal kompetenciją atlieka kitas Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
   

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-28