Pareigų aprašymas Spausdinti

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Dalyvauja įgyvendinant Nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius.
17. Pagal kompetenciją vykdo autentiškų pamario kultūros objektų (vertybių), kompleksų apsaugą ir atkūrimą, fiksuoja pažeidimus, teikia informaciją atsakingoms institucijoms.
18. Dalyvauja rengiant Nacionalinio parko teritorijos planavimo ir statinių projektavimo dokumentus, atlieka sąlygų išdavimo ir derinimo procedūras informacinėse sistemose.
19. Dalyvauja taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su  kraštovaizdžio, kultūros paveldo išsaugojimu, būklės stebėsena, kaupia ir viešina informaciją.
20. Dalyvauja rekreacinės infrastruktūros projektinės dokumentacijos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros procese.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Veiklos užduotys: 

1. Atlikti Parnidžio kraštovaizdžio draustinio stebėseną Penkių kalvelių gyvenvietės teritorijoje ir artimoje aplinkoje, parengti patikrinimo aktą, kuriame fiksuoti pokyčius, įvertinant tai, kad 2020 m. ant tako buvo supiltos asfalto atliekos.
2. Koordinuoti Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą žemės sklype unikalus Nr. 4400-2697-1017 ir laisvoje valstybinėje žemėje, supaprastinto statybos projekto rangos darbų veiklas.
3. Sudaryti skaitmeninį katalogą apie Nidos, Preilos, Pervalkos kultūros paveldo objektų puošybos elementų būklę.
4.Viešinti Kuršių nerijos gamtos ir kultūros paveldo vertybes, išskirtinę visuotinę vertę, informuoti visuomenę apie gamtos ir kultūros paveldo objektų būklę – suorganizuoti 4 susitikimus ir (ar) ekskursijas, pranešimus.
5. Suorganizuoti Europos paveldo dienas Kuršių nerijoje.