Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS     

         
 9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.            
18. Įgyvendina Nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius.
19. Organizuoja autentiškų pamario kultūros objektų (vertybių), kompleksų apsaugą ir atkūrimą.
20. Dalyvauja Nacionalinio parko teritorijos planavimo dokumentų, statinių projektų rengimo ir derinimo procese, atlieka sąlygų išdavimo ir derinimo procedūras informacinėse sistemose.
21. Dalyvauja taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su  kraštovaizdžio, kultūros paveldo išsaugojimu, kaupia ir viešina informaciją.
22. Rengia rekreacinės ir informacinės infrastruktūros projektinę dokumentaciją, vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
24.2. studijų kryptis – kraštovaizdžio architektūra;
24.3. studijų kryptis – statybos inžinerija;
24.4. studijų kryptis – architektūra;
arba:
24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
24.6. darbo patirtis – architektūros srities patirtis;
24.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
25.1. kalba – rusų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.