Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Rengia Direkcijos metų dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, ir suvestinę, registrų sąrašą, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų aprašus ir naikintų bylų aktus, kitus dokumentų apskaitos dokumentus, organizuoti jų derinimą;

6.2. Pagal Direkcijos padalinių parengtus pardavimo ir priėmimo aktus bei pateiktus aprašus ir sąrašus tikrina, priima ir komplektuoja padalinių archyvinius dokumentus;

6.3. Tvarko ir sistemina Direkcijos administracijos ir struktūrinių padalinių perduotus saugoti veiklos dokumentus bei atnaujina archyve esančias bylas;

6.4. Atlieka archyvuojamų dokumentų analizę, sudaro baigtų bylų apskaitos sistemą, rengia ir teikia nustatytas ataskaitas, statistinius duomenis;

6.5. Teikia fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus, išduoda bylas ir dokumentus laikinam naudojimui;

6.6. Dalyvauja Direkcijos dokumentų ekspertų komisijos darbe, kartu su kitais administracijos padaliniais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;

6.7. Užtikrina Direkcijos archyve saugomų dokumentų būklės stebėseną, saugumą, naudojimą ir naikinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.8. Teisės aktų nustatyta tvarka perduoda nuolatinio saugojimo dokumentus valstybės archyvui, teikia informaciją apie Direkcijos archyvo dokumentų sudėties ir kiekio pasikeitimus;

6.9. Pagal asmenų prašymus rengia, išduoda archyvinių dokumentų kopijas, išrašus, darbo užmokestį, darbo stažą bei kitus juridinius faktus patvirtinančias pažymas;

6.10. Teikia padaliniams metodinę pagalbą ir konsultacijas Direkcijos darbuotojams dokumentų valdymo ir apskaitos, bylų tvarkymo klausimais;

6.11. Pagal kompetenciją rengia raštus, atsakymus ir kitus dokumentus;

6.12. Pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.