Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

6.1. Atlieka Direkcijos gautos korespondencijos, Direkcijos darbuotojų parengtų dokumentų pirminį tvarkymą bei registravimą pagal patvirtintą dokumentacijos planą, naudojant dokumentų valdymo sistemą (toliau - DVS). Perduoda dokumentus pagal paskirtį direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui, struktūrinių padalinių vadovams, Direkcijos darbuotojams.

6.2. Registruoja ir laiku išsiunčia Direkcijos siunčiamą korespondenciją (per DVS, el. paštu, faksu, paštu ir kt.). Direktoriaus pasirašytus gautus dokumentus su pavedimais ir rezoliucijomis perduoda nustatytu būdu (per DVS, el. paštu, faksu, tiesiogiai ir kt.) Direkcijos struktūrinių padalinių vadovams, vykdytojams, vykdo rezoliucijų vykdymo terminų kontrolę, registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus iš nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos;

6.3. Registruoja Direkcijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, supažindina įsakyme nurodytus darbuotojus;

6.4. Pagal poreikį rengia raštus, lydraščius institucijoms ir įstaigoms Direkcijai aktualiais klausimais, rengia atsakymus į paklausimus, teikia statistinius duomenis, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

6.5. Laiku informuoja (žodžiu arba raštu ir kt.) Direkcijos vadovybę ir struktūrinių padalinių vadovus, kitus suinteresuotus asmenis apie Direkcijoje rengiamus posėdžius, pasitarimus ar kitas priemones, supažindina su posėdžių, pasitarimų darbotvarkėmis, programomis;

6.6. Registruoja Direkcijos pasirašytas sutartis, bendradarbiavimo dokumentus, baigiantis sutarčių terminams informuoja atsakingus už sutarties vykdymą asmenis;

6.7. Rūpinasi, kad darbo vieta, direktoriaus kabinetas būtų tvarkingi, aprūpinti darbui reikalingomis priemonėmis;

6.8. Protokoluoja susirinkimus, posėdžius, pasitarimus ir rengia protokolus;

6.9. Tvirtina Direkcijos dokumentų kopijų tikrumą savo parašu ir Direkcijos raštinės antspaudu;

6.10. Priima lankytojus, interesantus, svečius, atsiliepia į telefoninius skambučius, atsako į el. paštu siunčiamą informaciją, informuoja direktorių apie atvykusius asmenis, vadovaujantis bendravimo ir interesantų aptarnavimo taisyklėmis;

6.11. Registruoja ir tvarko pagal kompetenciją priskirtus dokumentus, bylas ir žurnalus pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą, Direkcijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

6.12. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, teikia jiems būtiną informaciją, pasiūlymus darbo organizavimo, interesantų aptarnavimo klausimais;

6.13. Dalyvauja Direkcijos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.14. Pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.