Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

                
11. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
12. Prireikus vadovauja įstaigai.
13. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
16. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
17. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
18. Dalyvauja planuojant ir organizuojant veiklas biologinės įvairovės bei gamtinių vertybių apsaugos ir atkūrimo, krantotvarkos, gamtotvarkos, rekreacinės infrastruktūros ir informacinės sistemos įrengimo ir priežiūros srityse.
19. Dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus (programas) ir ataskaitas, tikslines bei kitas programas.
20. Koordinuoja Direkcijos vykdomus taikomuosius mokslinius tyrimus, valstybinį monitoringą, švietimo veiklą.
21. Organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja rengiant bei administruojant Direkcijos įgyvendinamus vietinius ir tarptautinius projektus.
22. Vykdo saugomos teritorijos vertybių ir Direkcijos veiklos viešinimą, dalyvauja Direkcijos išorinės komunikacijos veiklose.
23. Koordinuoja Direkcijos  ryšius su tarptautinėmis organizacijomis (UNESCO, EUROPARC federacija ir kt.), teikia informaciją.         
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
25.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
25.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
25.5. darbo patirtis – aplinkosaugos srities patirtis;
25.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
26.1. kalba – anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
26.3. kalba – rusų;
26.4. kalbos mokėjimo lygis – B2.