Pareigų aprašymas Spausdinti

 11. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
12. Prireikus vadovauja įstaigai.
13. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
16. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
17. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
18. Dalyvauja planuojant ir organizuojant veiklas biologinės įvairovės bei gamtinių vertybių apsaugos ir atkūrimo, krantotvarkos, gamtotvarkos, rekreacinės infrastruktūros ir informacinės sistemos įrengimo ir priežiūros srityse.
19. Dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus (programas) ir ataskaitas, tikslines bei kitas programas.
20. Koordinuoja Direkcijos vykdomus taikomuosius mokslinius tyrimus, valstybinį monitoringą, švietimo veiklą.
21. Organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja rengiant bei administruojant Direkcijos įgyvendinamus vietinius ir tarptautinius projektus.
22. Vykdo saugomos teritorijos vertybių ir Direkcijos veiklos viešinimą, dalyvauja Direkcijos išorinės komunikacijos veiklose.
23. Koordinuoja Direkcijos  ryšius su tarptautinėmis organizacijomis (UNESCO, EUROPARC federacija ir kt.), teikia informaciją.
 24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Veiklos užduotys:

1.    Koordinuoti ir organizuoti ES SF projekto Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinimą pagal Projekto paraišką, užtikrinti savalaikį veiklų įgyvendinimą pagal paslaugų ir rangos darbų sutartis.
2.    Pagerinti kasmet vykdomo vizualinio kraštovaizdžio monitoringo kokybę, atsižvelgiant į kompleksinius apsaugos ir eksponavimo tikslus bei teritorijoje vykstančius  pokyčius.
3.    Organizuoti prevencinės ir kitos lankytojams skirtos informacijos apsauginiame paplūdimio kopagūbryje įrengimą.
4.    Organizuoti KNNP tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimo analizę ir pagal kompetenciją inicijuoti bent penkių priemonių įgyvendinimą.