Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. renka, kaupia ir sistemina duomenis bei informaciją apie PPV;
  2. organizuoja ir koordinuoja PPV valdymo plano rengimo bei atnaujinimo darbus;
  3. bendradarbiaudamas su kitais Direkcijos  padaliniais ir specialistais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, rengia PPV valdymo plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją valdymo plano Priežiūros ir/ar Patariamajai grupei;
  4. viešina informaciją apie PPV, su ja susijusius dokumentus (PPV valdymo planą ir kt.) Direkcijos interneto svetainėje ir kitais informaciniais kanalais;
  5. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo mokslinius tyrimus, susijusios su PPV išskirtine visuotine verte ir atskirais kultūrinio kraštovaizdžio elementais;
  6. bendradarbiaudamas su kitais Direkcijos padaliniais ir specialistais, kitomis suinteresuotomis institucijomis rengia PPV periodinę ataskaitą ir teikia ją Pasaulio paveldo centrui nustatyta tvarka;
  7. teikia duomenis ir informaciją būtiną LR Aplinkos ministerijai PPV būklės ataskaitai parengti;
  8. pagal kompetenciją dalyvauja projektų, programų ruošime ir jų įgyvendinime PPV valdymo, stebėsenos ir viešinimo srityse;
  9. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apie PPV išsaugojimą, valdymą ir kitas, su PPV išsaugojimu ir viešinimu susijusias veiklas;
  10. bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais ir teikia pasiūlymus Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės elementų valdymo, išsaugojimo ir kitais su PPV susijusiais klausimais;
  11. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, patariamosiose misijose, atliekant atsakomąją stebėseną, atstovauja PPV tarptautiniuose Pasaulio paveldo konvencijos renginiuose ir susitikimuose;
  12. propaguoja PPV ir jos išskirtinę visuotinę vertę, organizuoja sąmoningumo didinimo veiklas visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms, pagal kompetenciją vykdo komunikaciją;
  13. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vietos bendruomenėmis, NVO, teikia būtiną informaciją;
  14. rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Nacionalinio parko direkcijos dokumentacijos planą;
  15. vykdo kitus, su PPV valdymu, stebėsena, viešinimu susijusius Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. būti susipažinęs su tarptautinėmis konvencijomis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugą, planavimą ir kitą Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija), kaip vietos valdytojo, veiklą;
  2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba jam prilygintą išsilavinimą.
  3. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį projektų administravimo arba komunikacijos srityje (privalumas - tarptautinė patirtis);
  4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus, organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, gebėti dirbti su dideliu informacijos srautu;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  7. mokėti anglų kalbą C1 lygiu.