Pareigų aprašymas Spausdinti

V. ŠIAS PAREIGASEINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Centrui Direkcijos apskaitos buhalterinės apskaitos tvarkymui reikalingus apskaitos dokumentus, pagrindžiančius įvykdytas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas, ar atsakovas dalyvauja Direkcija ir kitą Centro prašomą informaciją. Atsako už informacijos tikslumą, teisingumą ir  pateikimą laiku; 
7.2. rengia Direkcijos  biudžeto projektą, biudžeto asignavimų paskirstymo pagal funkcines ir ekonomines klasifikacijas projektą, rengia programų ir projektų sąmatas, rengia ir teikia ataskaitas;
7.3. užtikrina, kad Centro parengti finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai būtų pateikiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbti laiku;
7.4. ant Direkcijos ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų nurodo reikalingas dimensijas (šaltinius, funkcijas, ekonomines klases, programas, priemones, išlaidų straipsnius ir kt.) ir pateikia juos Centrui;
7.5.    rengia ir teikia Centrui asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Direkcijos apskaitos dokumentus, sąrašą;
7.6.     dalyvauja atliekant inventorizaciją Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;
7.7.    atlieka Direkcijos turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą, nustato turto likvidacinę vertę ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir/ar Direkcijos direktoriui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo, dėl atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;
7.8.    nustatyta tvarka derina ir pateikia Centrui Direkcijos darbuotojų parengtus turto perdavimo - priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
7.9. veda degalų apskaitą, tikrina kuro naudojimą pagal Direkcijoje patvirtintas normas, išrašo kelionės lapus, pagal poreikį teikia informaciją ir  ataskaitas;
7.10.    teikia Direkcijos direktoriui pasiūlymus dėl  ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo pagal Direkcijos ilgalaikio turto paskirtį, tarnavimo laiką, naudojimo intensyvumą ir kitas sąlygas;
7.11. nustato Direkcijos turto tikrąją vertę, turto liekamųjų medžiagų vertę;
7.12. teikia Centrui informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
7.13. vykdo finansų kontrolę pagal Direkcijos direktoriaus ir/ar direktoriaus pavaduotojo pavestas atlikti funkcijas; 
7.14. užtikrina dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, veda Direkcijos gautų pajamų už parduotas paslaugas apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras už Direkcijos suteiktas paslaugas;
7.15. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus, raštus ir kitus dokumentus, dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, tvarko priskirtas bylas pagal Direkcijos patvirtintą dokumentacijos planą;
7.16. teikia pasiūlymus darbo organizavimo ir efektyvaus materialinių vertybių naudojimo klausimais, konsultuoja Direkcijos struktūrinių padalinių darbuotojus apskaitos organizavimo ir kitais su savo funkcijomis susijusiais klausimais;
7.17. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis organizacijomis ir įstaigomis;
7.18. vykdo kitus, su Skyriaus ir/ar pareigybės funkcijomis susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
8.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų teisėtų pavedimų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą;
8.2. Direkcijos vidaus taisyklių nesilaikymą;
8.3. padarytą žalą, atsiradusią dėl darbuotojo kaltės, už kurią atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.

Veiklos užduotys:

1. Išlaidų analizės ir išvadų pateikimas direktorei
2. Darbo užmokesčio, kitų lėšų kontrolė, sąmatų pateikimas ir efektyvus lėšų panaudojimas 2022 m.
3. Lankytojams suteiktų paslaugų įplaukų kontrolė
4. Sąskaitų už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas pateikimas nuomininkams.
5. Gautų sąskaitų išankstinė kontrolė.
6. Finansinių dokumentų (sąskaitų, ataskaitų ir kt.)pateikimas NBFC