Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja gamtos mokyklos veiklą ir vykdo neformalaus aplinkosauginio švietimo užsiėmimus, mokomąsias, pažintines stovyklas, žygius, ekskursijas ir kitą edukacinę veiklą;
7.2. bendradarbiaujant su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, rengia gamtos mokyklos neformalaus aplinkosauginio švietimo ir edukacines programas, planus, sudaro sąmatas;
7.3. ruošia metodinę medžiagą gamtos mokyklos programoms ir teikia metodinę pagalbą edukacines veiklas vykdantiems Direkcijos darbuotojams ir edukacinių paslaugų teikėjams;
7.4. pagal kompetenciją rengia paraiškas susijusias su gamtos mokyklos ir/ar Skyriaus veikla tarptautiniams ir vietiniams projektams, programoms bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant; 
7.5. rengia pranešimus ir kitą, su gamtos mokyklos veikla susijusią aktualią informaciją, teikiamas paslaugas ir ją viešina Direkcijos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kt., pagal kompetenciją bendrauja su žiniasklaida; 
7.6. teikia informaciją gamtos mokyklos administratoriui apie priimtus užsakymus, suteiktas paslaugas ir kitą reikalingą informaciją finansinių dokumentų įforminimui; 
7.7. užtikrina suteiktų paslaugų realizacijos ataskaitų savalaikį pateikimą Bendrųjų reikalų skyriaus specialistui, atsakingam už finansų valdymą;
7.8. pagal kompetenciją rengia dokumentus, ataskaitas, kitą informaciją apie gamtos mokyklos veiklą, vykdo gamtos mokyklos lankytojų apklausas;
7.9. kartu su Bendrųjų reikalų skyriaus specialistais rūpinasi gamtos mokyklos patalpų technine būkle ir tvarka; 
7.10. pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą;
7.11. pagal kompetenciją nustatyta tvarka inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę; 
7.12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, programas, teikia ataskaitas ir kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą; 
7.13. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Direkcijos vadovybei gamtos mokyklos darbo organizavimo klausimais; 
7.14. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;
7.15. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo  raštiškus bei žodinius pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Direkcijos tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugos, turizmo, švietimo sritis, saugomų teritorijų ir Direkcijos veiklą;
6.2. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų rengimo, įgyvendinimo ir edukacinės veiklos arba aplinkosaugos srityse; 
6.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vesti edukacinius ir ar kitus užsiėmimus, renginius, (spaudos konferencijas, pristatymus ir/ar diskusijas), kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei daryti išvadas;
6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos reikalavimus; 
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7. Mokėti anglų ir/ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.