Pareigų aprašymas Spausdinti

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko teritorijos lankymo režimo pažeidimų prevenciją;
6.2. identifikuoja tikslines parko lankytojų grupes (medžiotojų ir žvejų būrelius, žygeivių, skautų klubus, kelionių organizatorius ir kt.), bendrauja su suinteresuotais asmenimis, konsultuoja, teikia aktualią informaciją Nacionalinio parko lankymo, apsaugos, ir kitais klausimais;
6.3. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinio parko direkciją apsaugos klausimais;
6.4. rengia ir įgyvendina Nacionalinio parko teritorijos prevencinės veiklos programą, rengia informacinius pranešimus, ataskaitas;
6.5. organizuoja ir koordinuoja bilietų platintojų, kopų prižiūrėtojų darbą; 
6.6. pagal poreikį lydi pažintinių ekskursijų, žygių dalyvius, supažindina lankytojus su Nacionalinio parko lankymo taisyklėmis, saugomomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, kraštovaizdžiu ir biologine įvairove, Nacionalinio parko direkcijos veikla;
6.7. vykdo planinius ir neplaninius prevencinius Nacionalinio parko teritorijos patikrinimus, pagal kompetenciją bendradarbiauja su saugomų teritorijų režimo kontrolę vykdančiomis institucijomis, pildo prevencinės veiklos lapus; 
6.8. stebi Nacionalinio parko teritoriją, fizinių ir juridinių asmenų veiklą, nustatęs ir/ar gavęs informaciją apie galimus ar vykdomus pažeidimus, imasi priemonių, veiklai sustabdyti: informuoja kompetentingas institucijas, informuoja savo tiesioginį vadovą, Nacionalinio parko direkcijos direktorių;
6.9. Nacionalinio parko teritorijoje stebi ir vertina vizualinės informacijos, rekreacinės infrastruktūros būklę, nustatęs pažeidimus (infrastruktūros sunaikinimo ar sugadinimo atvejus) pagal galimybes juos sutvarko arba informuoja tiesioginį vadovą, kitus atsakingus Nacionalinio parko direkcijos darbuotojus;
6.10. dalyvauja vykdant lankytojų, vietos gyventojų apklausas, analizuoja gautus duomenis, teikia pasiūlymus Nacionalinio parko direkcijos vykdomos prevencinės veiklos gerinimui;
6.11. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūrinių padalinių darbuotojais, konsultuoja prevencinės veiklos klausimais;
6.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Nacionalinio parko direkcijos vadovybei prevencinės veiklos klausimais, pagal kompetenciją rengia įvairaus pobūdžio raštus ir kitus dokumentus, tvarko priskirtas bylas;
6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.