Pareigų aprašymas Spausdinti

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1.    renka, kaupia ir sistemina duomenis bei informaciją apie Nacionalinio parko bei priskirtų saugomų teritorijų biologinę įvairovę;
6.2.    dalyvauja vykdant taikomuosius mokslinius tyrimu, susijusios su biologinės įvairovės Nacionaliniame parke ir priskirtose saugomose teritorijose išsaugojimu, rengia su šia veikla susijusius ataskaitas ir kitus dokumentus;
6.3.    dalyvauja ruošiant ir jų įgyvendinant projektus, programas biologinės įvairovės išsaugojimo srityje;
6.4.    vykdo „NATURA 2000“ buveinių ir priskirtų draustinių, Nacionalinio parko teritorijoje esančių saugomų objektų būklės vertinimą;
6.5.    pagal kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus Nacionalinio parko teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, pertvarkymo ir priežiūros, želdynų kūrimo ir naujų želdinių veisimo, želdynų tvarkymo ir  kūrimo projektų rengimo bei jų derinimo klausimais;
6.6.    nustačius miškų projektų bei įvairių miškų tvarkymo taisyklių ir kitų norminių aktų pažeidimus, informuoja skyriaus vedėją ir atsakingas institucijas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.7.    pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis miško naudojimo ir apsaugos klausimais, dėl saugomoje teritorijoje ūkinei veiklai keliamų reikalavimų, nustatyto gamtos  režimo, saugomoje teritorijoje saugomų buveinių ir rūšių apsaugos reikalavimų ir kt. klausimais;
6.8.    dalyvauja planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procese;
6.9.    dalyvauja vykdant valstybinius monitoringus ir gamtotvarkos programas;
6.10.    pagal kompetenciją dalyvauja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau –Direkcija) vykdomose švietimo veiklose, veda specializuotas gamtines ekskursijas, skaito paskaitas, viešinimui rengia informaciją apie nacionalinio parko biologinę įvairovę;
6.11.     dalyvauja Direkcijos prevencinėje veikloje;
6.12.    bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais ir teikia pasiūlymus aplinkosaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;
6.13.    rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;
6.14.    dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.15.    pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene, teikia būtiną informaciją;
6.16.    vykdo kitus, su Skyriaus uždaviniais susijusius, Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.

Veiklos užduotys:

1.    Pajūrinės zundos (Eryngium maritimum) apsaugos sklypo monitoringas.
2.    Invazinių augalų paplitimo inventorizacija KNNP teritorijoje.
3.    Fenologinių reiškinių stebėjimas įtraukiant visuomenę (bei KNNP darbuotojus). Stebėjimų organizavimas.
4.    Informacinių tekstų rengimas apie KNNP direkcijos vykdomas biologinės įvairovės apsaugos veiklas ir biologinės įvairovės vertybes.