Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
7.1 pagal kompetenciją vykdo Kuršių nerijos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo (toliau - kultūros paveldas) apsaugos, dokumentavimo ir viešinimo veiklas; 
7.2. kaupia, sistemina ir saugo informaciją, dokumentų rinkinius bei kitą medžiagą apie Kuršių nerijos istoriją, kultūros paveldą; 
7.3. vykdo informacijos apie kultūros paveldą sklaidą direkcijos komunikaciniais kanalais;
7.4. rengia paraiškas tarptautiniams ir vietiniams projektams ir programoms kultūros paveldo srityje bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;
7.5. organizuoja ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, kaupia duomenis, rengia ir teikia ataskaitas;
7.6. teikia siūlymus ir rengia paraiškas dėl reikšmingų, istoriškai svarbių objektų įtraukimo į Lietuvos Respublikos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą; 
7.7. pagal kompetenciją rengia medžiagą leidiniams, ekspozicijoms, informaciniams stendams ir dalyvauja leidybinėje veikloje, susijusioje su Kuršių nerijos kultūros paveldo vertybių apsauga ir sklaida;
7.8. veda ekskursijas, žygius, rengia edukacines programas ir užsiėmimus, organizuoja ir vykdo švietėjišką ir kultūrinę veiklą; 
7.9. pagal kompetenciją teikia siūlymus kultūros paveldo vertybių apsaugos, tvarkymo, įveiklinimo ir kitais klausimais;
7.10. inicijuoja ir vykdo su kultūros paveldo apsauga ir komunikacija susijusius viešuosius pirkimus, organizuoja ir rengia sutarčių projektus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;
6.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas; 
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.13. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, gyventojais, kultūros paveldo objektų valdytojais;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros paveldo apsaugą, Nacionalinio parko ir Direkcijos veiklą;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės istorijos arba paveldo studijų krypties išsilavinimą;
6.3. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją bei daryti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus; 
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.