Pareigų aprašymas Spausdinti

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1 pagal kompetenciją vykdo Kuršių nerijos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo (toliau - kultūros paveldas) apsaugos, dokumentavimo ir viešinimo veiklas;

7.2. kaupia, sistemina ir saugo informaciją, dokumentų rinkinius bei kitą medžiagą apie Kuršių nerijos istoriją, kultūros paveldą;

7.3. vykdo informacijos apie kultūros paveldą sklaidą direkcijos komunikaciniais kanalais;

7.4. rengia paraiškas tarptautiniams ir vietiniams projektams ir programoms kultūros paveldo srityje bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;

7.5. organizuoja ir vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, kaupia duomenis, rengia ir teikia ataskaitas;

7.6. teikia siūlymus ir rengia paraiškas dėl reikšmingų, istoriškai svarbių objektų įtraukimo į Lietuvos Respublikos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą;

7.7. pagal kompetenciją rengia medžiagą leidiniams, ekspozicijoms, informaciniams stendams ir dalyvauja leidybinėje veikloje, susijusioje su Kuršių nerijos kultūros paveldo vertybių apsauga ir sklaida;

7.8. veda ekskursijas, žygius, rengia edukacines programas ir užsiėmimus, organizuoja ir vykdo švietėjišką ir kultūrinę veiklą;

7.9. pagal kompetenciją teikia siūlymus kultūros paveldo vertybių apsaugos, tvarkymo, įveiklinimo ir kitais klausimais;

7.10. inicijuoja ir vykdo su kultūros paveldo apsauga ir komunikacija susijusius viešuosius pirkimus, organizuoja ir rengia sutarčių projektus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

6.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.13. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, gyventojais, kultūros paveldo objektų valdytojais;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus.