Pareigų aprašymas Spausdinti

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. aptarnauja lankytojus Direkcijos lankytojų centre, teikia informaciją lankytojams, suinteresuotoms grupėms apie Nacionalinį parko vertybes, Direkcijos veiklą ir teikiamas paslaugas;

7.2. kaupia, rengia ir viešina informaciją apie Nacionalinio parko vertybes, jų apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą;

7.3. savo kompetencijos ribose pildo ir nuolat atnaujina informaciją Direkcijos internetinėse svetainėse, įstaigos socialinių tinklų paskyrose, rengia ir platina Direkcijos informacinius pranešimus žiniasklaidai ir visuomenei;

7.4. rengia medžiagą Direkcijos reprezentaciniams ir kitiems leidiniams, lauko informacinei sistemai, dalyvauja leidybinėje veikloje;

7.5. organizuoja suvenyrų ir kitų prekių užsakymą lankytojų centrui, bendrauja su tiekėjais ir rengia konsignacijos sutarčių projektus;

7.6. platina Valstybinio parko lankytojų bilietus, dirba su kasos aparatu, vykdo prekių pardavimo apskaitą, rengia ir teikia Skyriaus vedėjui mėnesio ir metines kasos ir prekių realizacijos ataskaitas;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Direkcijos renginius;

7.8. pagal kompetenciją rengia dokumentus, ataskaitas ir kito pobūdžio informaciją, teikia pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;

7.9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.10. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;

7.11. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, raštiškus bei žodinius pavedimus.