Pareigų aprašymas Spausdinti

7.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

7.2. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Nacionalinio parko vertybes, jų apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą, lauko informacinę sistemą kaupimą ir viešinimą;

7.3. pagal kompetenciją koordinuoja informacijos pateikimą Direkcijos internetinėse svetainėse;

7.4. koordinuoja Direkcijos struktūrinių padalinių parengtos informacijos viešinimą naudojant įvairias komunikacijos priemones, socialinių medijų kanalus, inicijuoja ir vykdo įvairius komunikacijos projektus;

7.5. organizuoja ir koordinuoja Direkcijos leidybinę veiklą;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko lankytojų centrų vidaus ekspozicijų įrengimo, teritorijos pritaikymo lankymui, rekreacinės ir lauko informacinės sistemos kūrimo ir įrengimo veikloje;

7.7. organizuoja renginius, skaito paskaitas ir pranešimus, pagal poreikį veda edukacinius užsiėmimus, ekskursijas;

7.8. organizuoja ir koordinuoja lankytojų aptarnavimą Nacionaliniame parke, Valstybinio parko lankytojų bilietų platinimą, mokamų ir kitų paslaugų teikimą lankytojams;

7.9. kartu su švietimo įstaigomis ir kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas;

7.10. organizuoja, koordinuoja ir vykdo Nacionalinio parko taikomuosius mokslinius tyrimus susijusius su rekreacine veikla, kitus tyrimus ir stebėjimus pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas, kaupia duomenis rengia ir teikia ataskaitas;

7.11. organizuoja su Skyriaus funkcijomis susijusių savanorių ir studentų praktikos veiklas;

7.12. pagal kompetenciją rengia paraiškas tarptautiniams ir vietiniams projektams ir programoms bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;

7.13. inicijuoja ir vykdo su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusius viešuosius pirkimus, organizuoja ir rengia sutarčių projektus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

7.14. pagal kompetenciją rengia direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų, raštų projektus, Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, organizuoja grynųjų pinigų apskaitą, jų įnešimą į Direkcijos kasą, užtikrina mėnesio realizacijos ataskaitų savalaikį pateikimą;

7.15. rengia Skyriaus veiklos planus, programas, teikia ataskaitas ir kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;

7.16. teikia pasiūlymus Direkcijos vadovybei Skyriaus darbo organizavimo, darbuotojų darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir kitais klausimais;

7.17. pagal kompetenciją atstovauja Direkciją, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.18. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;

7.19. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo raštiškus bei žodinius pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Direkcijos tikslai.