Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, atsako už Skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
7.2. planuoja, organizuoja ir koordinuoja lankytojų centro ir gamtos mokyklos veiklą, Naglių gamtinio rezervato mokomojo tako lankymą, Valstybinio parko lankytojų bilietų platinimą, mokamų paslaugų teikimą;
7.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės gamtos ir kultūros paveldą ir jo apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą, švietėjišką ir edukacinę veiklą kaupimą ir viešinimą;
7.4. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo Nacionalinio parko saugomų vertybių, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės pažinimo veiklas: ekskursijas, žygius, paskaitas, edukacijas, renginius ir kt. veiklas;
7.5. organizuoja, koordinuoja gamtosauginį švietimą, kartu su švietimo įstaigomis įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas, neformaliojo ugdymo ir kt. veiklas;
7.6. organizuoja lankytojų monitoringo ir kitų tyrimų pagal patvirtintas programas vykdymą, duomenų apie teritorijos rekreacinį naudojimą kaupimą, ataskaitų parengimą ir teikimą;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Direkcijos prevencinės veiklos plano priemones;
7.8. organizuoja ir koordinuoja Direkcijos leidybinę veiklą, Nacionalinio parko suvenyrinės ir kitos atributikos užsakymą;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko teritorijos pritaikymo lankymui, rekreacinės ir lauko informacinės sistemos projektavimo, gamybos, įrengimo ir priežiūros darbuose;
7.10. nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko produkto ženklo suteikimą paslaugoms ir prekėms, įgyvendina Kuršių nerijos ambasadorių programą;
7.11. organizuoja, koordinuoja ir vykdo Direkcijos internetinės svetainės priežiūrą, užtikrina internetinės svetainės atitikimą teisės aktų reikalavimams, koordinuoja Direkcijos struktūrinių padalinių parengtos informacijos viešinimą naudojant įvairias komunikacijos priemones;
7.12. organizuoja su Skyriaus funkcijomis susijusių savanorių ir studentų praktikos veiklas;
7.13. pagal kompetenciją organizuoja paraiškų rengimą ir/ar dalyvauja jas rengiant tarptautiniams ir vietiniams projektams ir programoms bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;
7.14. užtikrina lankytojų centro, gamtos mokyklos ir Naglių gamtinio rezervato mokomojo tako mokamų paslaugų mėnesio realizacijos ataskaitų pateikimą už finansų valdymą atsakingam darbuotojui Direkcijos nustatyta tvarka ir terminais, pagal kompetenciją įgyvendina Skyriaus veiklos vidaus ir finansų kontrolę;
7.15. inicijuoja ir vykdo su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusius viešuosius pirkimus, organizuoja ir rengia sutarčių projektus, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę; \
7.16. pagal kompetenciją rengia Skyriaus veiklos planus, programas, dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos organizavimu: direktoriaus įsakymų, raštų projektus, Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia veiklos ir kt. ataskaitas; užtikrina Skyriui priskirtų bylų tvarkymą pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
7.17. teikia pasiūlymus Direkcijos vadovybei Skyriaus darbo organizavimo, darbuotojų darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir kitais klausimais;
7.18. pagal kompetenciją atstovauja Direkciją, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;;
7.19. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;
7.20. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo raštiškus bei žodinius pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Direkcijos tikslai.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugos, turizmo, švietimo sritis, saugomų teritorijų Direkcijų veiklą;
6.2. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį turizmo, švietimo arba komunikacijos ir/ar viešųjų ryšių, arba saugomų teritorijų srityje;
6.4. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei daryti išvadas;
6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos reikalavimus;
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7. Mokėti anglų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.