Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia Nacionalinio parko rekreacinės ir informacinės infrastruktūros techninius projektus;

6.2. rengia Nacionalinio parko gamtinių, kraštovaizdžio vertybių apsaugai būtinos infrastruktūros (laiptai, takai ir pan.) projektus;

6.3. teikia pasiūlymus Nacionalinio parko rekreacinės ir kitos kraštovaizdžio bei atvirų erdvių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros klausimais;

6.4. dalyvauja rengiant projektinę dokumentaciją vizualinės informacijos sistemoms, pažintiniams takams ir maršrutams, kitai rekreacinei infrastruktūrai įrengti;

6.5. teikia pasiūlymus su rekreacija bei pažintiniu turizmu susijusių Nacionalinio parko objektų bei teritorijų pritaikymo lankymui, jų detaliesiems bei specialiesiems planams;

6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio parko direkcijai priklausančių pastatų statybos, rekonstravimo, restauravimo ir kitų projektų;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Nacionalinio parko kraštovaizdžio formavimo projektus ir programas, teikia pasiūlymus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius, Nacionalinio parko apsaugos, priežiūros ir tvarkybos darbus;

6.9. bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, gyventojais, teikia metodines konsultacijas, pasiūlymus kraštotvarkos, projektų rengimo, kultūros paveldo išsaugojimo ir kitais klausimais;

6.10. dalyvauja Nacionalinio parko direkcijos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.