Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. rengia Nacionalinio parko rekreacinės ir informacinės infrastruktūros techninius projektus; 
6.2. rengia Nacionalinio parko gamtinių, kraštovaizdžio vertybių apsaugai būtinos infrastruktūros (laiptai, takai ir pan.) projektus;
6.3. teikia pasiūlymus Nacionalinio parko rekreacinės ir kitos kraštovaizdžio bei atvirų erdvių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros klausimais;
6.4. dalyvauja rengiant projektinę dokumentaciją vizualinės informacijos sistemoms, pažintiniams takams ir maršrutams, kitai rekreacinei infrastruktūrai įrengti;
6.5. teikia pasiūlymus su rekreacija bei pažintiniu turizmu susijusių Nacionalinio parko objektų bei teritorijų pritaikymo lankymui, jų detaliesiems bei specialiesiems planams;
6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio parko direkcijai priklausančių pastatų statybos, rekonstravimo, restauravimo ir kitų projektų;
6.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Nacionalinio parko kraštovaizdžio formavimo projektus ir programas, teikia pasiūlymus;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius, Nacionalinio parko apsaugos, priežiūros ir tvarkybos darbus;
6.9. bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, gyventojais, teikia metodines konsultacijas, pasiūlymus kraštotvarkos, projektų rengimo, kultūros paveldo išsaugojimo ir kitais klausimais; 
6.10. dalyvauja Nacionalinio parko direkcijos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose bei Nacionalinio parko ir direkcijos veiklą, kultūros paveldo apsaugą saugomose teritorijose; 
5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą menų studijų srities architektūros krypties arba technologijų mokslo studijų srities, kraštotvarkos, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
5.5. mokėti dirbti MS Office, AutoCad Design (ar pan.) programine įranga;
5.6. mokėti užsienio kalbą (rusų, anglų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu;