Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia Nacionalinio parko rekreacinės ir informacinės infrastruktūros techninius projektus;

6.2. rengia Nacionalinio parko gamtinių, kraštovaizdžio vertybių apsaugai būtinos infrastruktūros (laiptai, takai ir pan.) projektus;

6.3. teikia pasiūlymus Nacionalinio parko rekreacinės ir kitos kraštovaizdžio bei atvirų erdvių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros klausimais;

6.4. dalyvauja rengiant projektinę dokumentaciją vizualinės informacijos sistemoms, pažintiniams takams ir maršrutams, kitai rekreacinei infrastruktūrai įrengti;

6.5. teikia pasiūlymus su rekreacija bei pažintiniu turizmu susijusių Nacionalinio parko objektų bei teritorijų pritaikymo lankymui, jų detaliesiems bei specialiesiems planams;

6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio parko direkcijai priklausančių pastatų statybos, rekonstravimo, restauravimo ir kitų projektų;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Nacionalinio parko kraštovaizdžio formavimo projektus ir programas, teikia pasiūlymus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius, Nacionalinio parko apsaugos, priežiūros ir tvarkybos darbus;

6.9. bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, gyventojais, teikia metodines konsultacijas, pasiūlymus kraštotvarkos, projektų rengimo, kultūros paveldo išsaugojimo ir kitais klausimais;

6.10. dalyvauja Nacionalinio parko direkcijos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.11. pagal kompetenciją vykdo kitus Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

 

Veiklos užduotys:

1.    Pastato, Naglių g. 8 remonto darbų projektinės dokumentacijos parengimas.
2.    Naglių gamtinio rezervato mokomojo tako atitvarų atnaujinimo projektinės dokumentacijos parengimas.
3.    Pastato Smiltynės g. 11 kapitalinio remonto dokumentacijos rengimas.
4.    Pastato Smiltynės g. 11 kapitalinio remonto techninės specifikacijos  rengimas
5.    Parengti pastato Naglių g. 8, Neringa vidaus išplanavimo projektą, pritaikant UNESCO ekspozicijai
6.    Parengti Preilos kopos (Preilos kalnas) pėsčiųjų tako meninio akcento pasiūlymą