Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Projekto administratorius vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja planuojant ir organizuojant bei įgyvendina Projekto paraiškoje numatytas veiklas;

5.2. rengia ir nustatytais terminais pateikia su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ir duomenis: Projekto tarpines ir galutinę ataskaitas, suveda ataskaitų bei kitus duomenis į elektroninę duomenų sistemą eMS, teikia papildomus duomenis ir informaciją su Projekto įgyvendinimo patikra ir kontrole susijusioms įstaigoms ir institucijoms;

5.3. bendrauja ir bendradarbiauja su Projekto partneriais, teikia ir analizuoja informaciją, dalyvauja Projekto partnerių darbiniuose susitikimuose, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Projekto veiklų organizavimo;

5.4. rengia Projekto viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo su Projektu susijusius viešuosius pirkimus, rengia su Projekto įgyvendinimo veiklomis susijusių sutarčių projektus, kitus Projekto įgyvendinimui būtinus dokumentus;

5.5. nustatyta tvarka ir terminais teikia su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusią informaciją Direkcijos vadovybei ir Direkcijos padaliniams;

5.6. bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, Projekto partneriais, vietiniais paslaugų ir prekių teikėjais, vietos savivalda, bendruomene ir socialiniais partneriais projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;

5.7. vykdo Projekto viešinimo ir komunikacijos veiklas, pagal kompetenciją atstovauja Direkciją Projekto pristatymuose, Projekto partnerių susitikimuose, mokymuose ir kt. renginiuose;

5.8. informuoja Direkcijos direktorių bei direktoriaus pavaduotoją apie aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai įgyvendinti Projektą, arba jų grėsmę bei siūlo priemones jų šalinimui;

5.9. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Projekto veiklomis.