Pareigų aprašymas Spausdinti

6. šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. rūpinasi pastatų elektros, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, tinkamu eksploatavimu, prižiūri jų techninę būklę, racionalų naudojimą, dalyvauja vykdant periodines, sezonines bei neeilines apžiūras;

6.2. prižiūri pastatus (stebi, kad nebūtų avarinių situacijų): nuolat stebi patalpų būklę ir operatyviai šalina atsiradusius smulkius gedimus ar trūkumus, užtikrindamas nepriekaištingą patalpų būklę, atitinkančią higienos normų reikalavimus;

6.3. prižiūri elektros įrenginius, užtikrina jų efektyvų, racionalų panaudojimą, tinkamą eksploataciją, ir teikia pasiūlymus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti, remonto;

6.4. dalyvauja atliekant apsauginio kopagūbrio būklės vertinimą, įskaitant ten esančios rekreacinės infrastruktūros objektų būklę;

  1. dalyvauja planuojant, organizuojant ir vertinant krantotvarkos priemonių įgyvendinimo veiklas;
  2. padeda iškrauti ir pakrauti krovinius, esant poreikiui perveža krovinius;
  3. pagal poreikį dalyvauja rekreacinės įrangos gamybos, remonto ir priežiūros darbuose;
  4. teikia tiesioginiam vadovui informaciją apie pastatus, įrengimus, priemones, reikalingas pareigoms atlikti, pasiūlymus medžiagoms, įrankiams ir mechanizmams įsigyti;
  5.  bendrauja ir bendradarbiauja su kitais KNNP direkcijos struktūriniais padaliniais;
  6. pagal kompetenciją rengia raštus, ataskaitas, kitus dokumentus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
  7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Bendrųjų reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio KNNP direkcijos vadovybės, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.