Pareigų aprašymas Spausdinti

7. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
11. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
12. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
13. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
14. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
17. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
18. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
19. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
20. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
21. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
23. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
24. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
25. Rengia darbuotojų privalomo sveikatos pasitikrinimo grafiką, informuoja darbuotojus, pildo darbuotojų asmens medicininėse knygeles.
26. Padeda direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje nuostatas.
27. Organizuoja leidimų dirbti kitą darbą išdavimo valstybės tarnautojams procedūras.
28. Vykdo nacionalinio parko apsaugos prevencinę veiklą.
29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Veiklos užduotys:

1. Dalyvauti rengiant su įstaigos struktūros pasikeitimu susijusius dokumentus: pranešimus darbuotojams, skyrių nuostatų pakeitimus ir pareigybių aprašymus, konsultuoti įstaigos vadovus, darbuotojus.
2. Parengti kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo kontrolės aprašą pagal pasikeitusį teisinį reglamentavimą.
3. parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Direkcijos veiklos srities , kurioje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, aprašymą.
4. Inicijuoti ir organizuoti mokymus Direkcijos darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais.