Pareigų aprašymas Spausdinti

6. Viešųjų pirkimų ir informacinių technologijų (toliau – IT) specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. Užtikrina Direkcijos aprūpinimą kompiuterine, programine, ryšio ir kita biuro įranga, vykdo jos priežiūrą ir smulkų remontą, paruošia ją darbui ir perduoda paskirtiems asmenims, profilaktiką ir tinkamą eksploatavimą;

6.2. Diegia, administruoja ir atnaujina informacines, duomenų bazių operacines sistemas ir kitą programinę įrangą, atsako už IT sistemų legalumą ir saugumą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. užtikrina informacijos, patenkančios į Direkcijos IT kaupimą ir saugojimą, atsako už  duomenų praradimą ir/ar atskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus, kai tai įvyksta dėl darbuotojo kaltės;

6.4. pagal kompetenciją suveda duomenis į valstybės turto informacinę sistemą, užtikrina duomenų atnaujinimą;

6.5. pagal kompetenciją administruoja Direkcijos interneto svetaines, koordinuoja informacijos pateikimą jose, suteikia teises vartotojams, vykdo techninį aptarnavimą;

6.6. rengia Direkcijos einamųjų metų pirkimų planą, esant poreikiui, vykdo pirkimų plano pakeitimo procedūras, įgyvendinimo kontrolę, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir paskelbia įstatymų nustatyta tvarka;

6.7. organizuoja ir vykdo Direkcijos viešųjų pirkimų procedūras, pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, prašymus, rengia tiekėjams atsakymus, nagrinėja kitus skundus ir prašymus viešųjų pirkimų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

6.8. bendradarbiaudamas su Direkcijos struktūriniais padaliniais, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, derina Direkcijos padalinių parengtas pirkimų apklausos pažymas, nustatyta tvarka registruoja viešųjų pirkimų sutartis informacinėje sistemoje FVAIS;

6.9. administruoja viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, atsako už duomenų pateikimą centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS), skelbia viešųjų pirkimų informaciją Direkcijos interneto svetainėje;

6.10. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia dokumentus komisijai, vykdo komisijos sekretoriaus funkcijas, atstovauja pirkimų komisijai santykiuose su tiekėjais;

6.11.pagal kompetenciją konsultuoja Direkcijos darbuotojus viešųjų pirkimų, darbo su kompiuteriu, programine, ryšio įranga ir kt. klausimais, teikia metodinę pagalbą;

6.12. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos padaliniais, teikia pasiūlymus priskirtų funkcijų vykdymo, darbo organizavimo, turto valdymo ir kt. klausimais;

6.13. Pagal kompetenciją rengia raštus, ataskaitas, kitus dokumentus, tvarko priskirtas bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;

6.14. Dalyvauja Direkcijos darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus;

 

Veiklos užduotys:
1. Parengti direkcijos viešųjų pirkimų planą
2. Tvarkyti duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje
3. Administruoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ pasiruošti ir vykdyti perėjimo prie naujos centralizuotos procedūras
4. Paruošti ir atlikti viešųjų pirkimų procedūras Gamtos mokyklų projekto įrangos, baldų ir kt. 
5.  Organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti žaliuosius viešuosius pirkimus
6. Paruošti naują dokumentų valdymo sistemą