Pareigų aprašymas Spausdinti

7.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, metodiškai vadovauja Skyriaus darbuotojams;
7.2. siekdamas užtikrinti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, rengia su Skyriaus veikla susijusius tvarkos aprašus, veiklos įsakymų, sutarčių ir direktoriaus raštų projektus, informacinius ir kitus dokumentus, veiklos planus, programas ir ataskaitas;
7.2. užtikrina, kad Direkcijos raštvedyba būtų tvarkoma pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, bylos ir registrai tvarkomi, archyvuojami pagal Direkcijos patvirtintą dokumentacijos planą; 
7.3 užtikrina asmenų aptarnavimo kokybę, prašymų, skundų nagrinėjimo, raštų atsakymų ir pavedimų terminų laikymąsi teisės aktų nustatyta tvarka;
7.4 pagal kompetenciją vykdo Skyriui priskirtus viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
7.5. planuoja ir koordinuoja Direkcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą darbo priemonėmis ir medžiagomis, kompiuterine ir kita įranga, ūkiniu inventoriumi;
7.6. užtikrina Direkcijos transporto priemonių, įrenginių, mechanizmų, įrankių tiekimą, efektyvų naudojimą, pastovią priežiūrą, remontą ir techniškai tvarkingą būklę; 
7.7. pagal kompetenciją atsako už Direkcijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto tinkamą naudojimą ir disponavimą; 
7.8. organizuoja Direkcijos pastatų ir statinių techninę priežiūrą, smulkų einamąjį remontą, rengia ir teikia paraiškas, sąmatas pastatų kapitalinių remontų vykdymui, užtikrina nuolatinę administruojamų pastatų teritorijų eksploatavimą ir priežiūrą; 
7.9. teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Direkcijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
7.10. užtikrina Direkcijos pastatų, patalpų, turto apsaugą, gaisrinę saugą;
7.11. atsako už Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą, civilinės saugos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; 
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant krantotvarkos ir gamtotvarkos darbus, rekreacinės infrastruktūros įrengimo ir priežiūros darbus;
7.13. teikia pasiūlymus darbo organizavimo ir efektyvaus materialinių vertybių naudojimo klausimais, konsultuoja Direkcijos struktūrinių padalinių darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.14 bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis organizacijomis ir įstaigomis; 
7.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.16. užtikrina Skyriui priskirtų bylų ir registrų tvarkymą pagal direkcijos patvirtintą dokumentacijos planą; 
7.17. vykdo kitus, su Skyriaus uždaviniais susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo raštiškus bei žodinius pavedimus;

Veiklos užduotys:
1. Organizuoti ir įvykdyti Preilos kopos (Preilos kalnas) pritaikymo lankymui projekto įgyvendinimo užbaigiamuosius darbus (regyklos, suolai, meniniai akcentai, stendai)
2. Organizuoti ir įvykdyti rekreacinės infrastruktūros objektų priežiūros, atnaujinimo ir įrengimo darbus
3. Organizuoti ir užtikrinti darbų saugos, sveikatos, gaisrinės, įstatymų pasikeitimus, atnaujinti ir  supažindinti  KNNP direkcijos  darbuotojus
4. Atnaujinti direkcijos pastatų ir statinių techninės priežiūros dokumentus, sutikrinti nekilnojamo turto ir įstatymų pasikeitimus
5. Pagal kompetenciją dalyvauti projektuose „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ Kuršių nerijos lankytojų centro, gamtos mokyklų įrengimas, Parnidžio kopos Kuršių nerijos nacionaliniame parke sutvarkymas ir pritaikymas lankymui
6. Dalyvauti projekto „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinime, darbų planavime, priėmime