Pareigų aprašymas Spausdinti

7.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, metodiškai vadovauja Skyriaus darbuotojams;
7.2. siekdamas užtikrinti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, rengia su Skyriaus veikla susijusius tvarkos aprašus, veiklos įsakymų, sutarčių ir direktoriaus raštų projektus, informacinius ir kitus dokumentus, veiklos planus, programas ir ataskaitas;
7.2. užtikrina, kad Direkcijos raštvedyba būtų tvarkoma pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, bylos ir registrai tvarkomi, archyvuojami pagal Direkcijos patvirtintą dokumentacijos planą; 
7.3 užtikrina asmenų aptarnavimo kokybę, prašymų, skundų nagrinėjimo, raštų atsakymų ir pavedimų terminų laikymąsi teisės aktų nustatyta tvarka;
7.4 pagal kompetenciją vykdo Skyriui priskirtus viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;
7.5. planuoja ir koordinuoja Direkcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą darbo priemonėmis ir medžiagomis, kompiuterine ir kita įranga, ūkiniu inventoriumi;
7.6. užtikrina Direkcijos transporto priemonių, įrenginių, mechanizmų, įrankių tiekimą, efektyvų naudojimą, pastovią priežiūrą, remontą ir techniškai tvarkingą būklę; 
7.7. pagal kompetenciją atsako už Direkcijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto tinkamą naudojimą ir disponavimą; 
7.8. organizuoja Direkcijos pastatų ir statinių techninę priežiūrą, smulkų einamąjį remontą, rengia ir teikia paraiškas, sąmatas pastatų kapitalinių remontų vykdymui, užtikrina nuolatinę administruojamų pastatų teritorijų eksploatavimą ir priežiūrą; 
7.9. teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Direkcijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
7.10. užtikrina Direkcijos pastatų, patalpų, turto apsaugą, gaisrinę saugą;
7.11. atsako už Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą, civilinės saugos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; 
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant krantotvarkos ir gamtotvarkos darbus, rekreacinės infrastruktūros įrengimo ir priežiūros darbus;
7.13. teikia pasiūlymus darbo organizavimo ir efektyvaus materialinių vertybių naudojimo klausimais, konsultuoja Direkcijos struktūrinių padalinių darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.14 bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis organizacijomis ir įstaigomis; 
7.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.16. užtikrina Skyriui priskirtų bylų ir registrų tvarkymą pagal direkcijos patvirtintą dokumentacijos planą; 
7.17. vykdo kitus, su Skyriaus uždaviniais susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo raštiškus bei žodinius pavedimus;