Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1.    Organizuoja ir vykdo aplinkosauginio švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo ugdymo veiklą: organizuoja ir veda pamokas, paskaitas, edukacinius užsiėmimus, mokymo stovyklas ir kitus renginius;
6.2.    savarankiškai ir kartu su švietimo įstaigomis rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių aplinkosauginio švietimo programas;
6.3.    renka, kaupia, sistemina mokomojo dalyko teorinę ir praktinę medžiagą, priemones, ruošia mokomojo dalyko aprašymus pagal temas;
6.4.    vykdo lankytojų aptarnavimą Nacionalinio parko teritorijoje, mokamų ir kitų paslaugų teikimą lankytojams: rengia maršrutus, veda pažintines ekskursijas, žygius, lydi lankytojų grupes, pristato informaciją apie Nacionalinio parko vertybes, jų apsaugą, lankytinas vietas ir objektus; 
6.5.    pagal kompetenciją ruošia informacinius tekstus, renka vaizdinę medžiagą, leidiniams, stendams, ruošia informacinius pranešimus, pildo ir nuolat atnaujina informaciją Direkcijos internetinėse svetainėse, įstaigos socialinių tinklų paskyras;
6.6.    pagal poreikį aptarnauja lankytojus lankytojų centre, suteikia informaciją, platina valstybinio parko lankytojo bilietus, vykdo teikiamų paslaugų viešinimą, rengia teikiamų paslaugų pardavimo apskaitą; 
6.7.    dalyvauja rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus, programas neformaliojo ugdymo, edukacinių užsiėmimų, aplinkosauginio švietimo ir kitose su Skyriaus ir Direkcijos funkcijomis susijusiose srityse;
6.8.    pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, vykdo stebėjimus ir tyrimus susijusius su rekreacine veikla pagal Saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas, renka ir kaupia duomenis, rengia pranešimus bei ataskaitas;
6.9.    pagal kompetenciją rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą, teikia pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais;
6.10.    dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.11.    bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;
6.12.    vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, raštiškus bei žodinius pavedimus. 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose bei Nacionalinio parko ir Direkcijos veiklą;
5.2.    turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.3.    mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją bei daryti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.4.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus; 
5.5.    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
5.6.    mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.7.    turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.