Pareigų aprašymas Spausdinti

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. Organizuoja ir vykdo aplinkosauginio švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo ugdymo veiklą: organizuoja ir veda pamokas, paskaitas, edukacinius užsiėmimus, mokymo stovyklas ir kitus renginius;
  2. savarankiškai ir kartu su švietimo įstaigomis rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių aplinkosauginio švietimo programas;
  3. renka, kaupia, sistemina mokomojo dalyko teorinę ir praktinę medžiagą, priemones, ruošia mokomojo dalyko aprašymus pagal temas;
  4. vykdo lankytojų aptarnavimą Nacionalinio parko teritorijoje, mokamų ir kitų paslaugų teikimą lankytojams: rengia maršrutus, veda pažintines ekskursijas, žygius, lydi lankytojų grupes, pristato informaciją apie Nacionalinio parko vertybes, jų apsaugą, lankytinas vietas ir objektus;
  5. pagal kompetenciją ruošia informacinius tekstus, renka vaizdinę medžiagą, leidiniams, stendams, ruošia informacinius pranešimus, pildo ir nuolat atnaujina informaciją Direkcijos internetinėse svetainėse, įstaigos socialinių tinklų paskyras;
  6. pagal poreikį aptarnauja lankytojus lankytojų centre, suteikia informaciją, platina valstybinio parko lankytojo bilietus, vykdo teikiamų paslaugų viešinimą, rengia teikiamų paslaugų pardavimo apskaitą;
  7. dalyvauja rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus, programas neformaliojo ugdymo, edukacinių užsiėmimų, aplinkosauginio švietimo ir kitose su Skyriaus ir Direkcijos funkcijomis susijusiose srityse;
  8. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, vykdo stebėjimus ir tyrimus susijusius su rekreacine veikla pagal Saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas, renka ir kaupia duomenis, rengia pranešimus bei ataskaitas;
  9. pagal kompetenciją rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą, teikia pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais;
  10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
  11. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;
  12. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, raštiškus bei žodinius pavedimus.