Pareigų aprašymas Spausdinti

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja ir vykdo aplinkosauginio švietimo veiklas, įskaitant neformalųjį ugdymą (organizuoja ir veda pamokas, paskaitas, edukacinius užsiėmimus, specializuotas gamtines ekskursijas, žygius, pamokas gamtoje, teminius mokymus, mokamąsias stovyklas, aplinkosauginius ir informacinius renginius ir kt.);
  2. ruošia metodinius aprašus, edukacinius maršrutus, informacinius tekstus ir pranešimus, reikalingus aplinkosauginio švietimo veikloms įgyvendinti;
  3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina Nacionalinio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, organizuoja ir vykdo tyrimus susijusius su aplinkosauginiu švietimu, dalyvauja įgyvendinant valstybinį aplinkos monitoringą;
  4. renka, kaupia, sistemina ir viešina medžiagą, susijusią su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos išteklių apsaugą.
  5. dalyvauja Nacionalinio parko teritorijoje saugomų objektų, „Natura 2000“ ir priskirtų draustinių būklės vertinime;
  6. dalyvauja kitų direkcijos skyrių organizuojamose mokslinėse, švietėjiškose ir pažintinėse veiklose;
  7. dalyvauja rengiant paraiškas vietinėms, nacionalinėms ar tarptautinėms programoms (projektams) ir jų veiklų įgyvendinime;
  8.  bendrauja ir bendradarbiauja su mokslo ir mokymo įstaigomis, valstybinių parkų direkcijomis, vietos bendruomenėmis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis,
  9. pagal kompetenciją rengia dokumentus, ataskaitas ir kito pobūdžio informaciją, teikia pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais, tvarko priskirtas bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;
  10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais;
  11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vedėjo, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo raštiškus bei žodinius pavedimus.