Pareigų aprašymas Spausdinti

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. vykdo Nacionalinio parko teritorijoje saugomų objektų, „NATURA 2000“ ir priskirtų draustinių būklės vertinimą;
  2. teikia pasiūlymus dėl planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo;
  3. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikia pastabas ir išvadas;
  4. organizuoja ir vykdo paukščių monitoringą pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą. 
  5. dalyvauja įgyvendinant valstybinių monitoringus ir įvairias gamtotvarkines programas;
  6. vykdo mokslinį - tiriamąjį darbą bioįvairovės srityje nacionaliniame parke ir priskirtose teritorijose;
  7. pagal kompetenciją renka, kaupia, sistemina ir nustatyta tvarka teikia duomenis į Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacines (SRIS, BIOMON) ir kitas sistemas;
  8. renka, kaupia ir sistemina medžiagą gamtos objektų ir bioįvairovės išsaugojimo srityse, rengia ją viešinimui;
  9. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimus, projektus, programas bioįvairovės išsaugojimo srityse;
  10. dalyvauja mokslinėje, švietėjiškoje ir pažintinėje parko veikloje, veda specializuotas gamtines ekskursijas, užsiėmimus, skaito paskaitas;
  11. teikia pasiūlymus aplinkosaugos ir bioįvairovės išsaugojimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;
  12. pagal kompetenciją rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Nacionalinio parko direkcijos dokumentacijos planą;
  13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
  14. bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene, teikia būtiną informaciją;
  15. vykdo kitus, su Biologinės įvairovės skyriaus uždaviniais susijusius Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.