Pareigų aprašymas Spausdinti

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. vykdo Nacionalinio parko teritorijoje saugomų objektų, „NATURA 2000“ ir priskirtų draustinių būklės vertinimą;
  2. teikia pasiūlymus dėl planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo;
  3. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikia pastabas ir išvadas;
  4. organizuoja ir vykdo paukščių monitoringą pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą. 
  5. dalyvauja įgyvendinant valstybinių monitoringus ir įvairias gamtotvarkines programas;
  6. vykdo mokslinį - tiriamąjį darbą bioįvairovės srityje nacionaliniame parke ir priskirtose teritorijose;
  7. pagal kompetenciją renka, kaupia, sistemina ir nustatyta tvarka teikia duomenis į Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacines (SRIS, BIOMON) ir kitas sistemas;
  8. renka, kaupia ir sistemina medžiagą gamtos objektų ir bioįvairovės išsaugojimo srityse, rengia ją viešinimui;
  9. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimus, projektus, programas bioįvairovės išsaugojimo srityse;
  10. dalyvauja mokslinėje, švietėjiškoje ir pažintinėje parko veikloje, veda specializuotas gamtines ekskursijas, užsiėmimus, skaito paskaitas;
  11. teikia pasiūlymus aplinkosaugos ir bioįvairovės išsaugojimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;
  12. pagal kompetenciją rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Nacionalinio parko direkcijos dokumentacijos planą;
  13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
  14. bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene, teikia būtiną informaciją;
  15. vykdo kitus, su Biologinės įvairovės skyriaus uždaviniais susijusius Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.

   Veiklos užduotys:
   1.    Valstybinio aplinkos monitoringo gyvosios gamtos monitoringas.
   2.    Ornitofaunos stebėsena antropogeninio trikdymo vietose (pvz., nendrynų šienavimo ir kt. vietose).
   3.    Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) gausos reguliavimo Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate 2021-2026 m. veiksmų plane numatytų darbų vykdymo priežiūra, kontrolė,  teritorijoje esančių vertybių vertinimas.
   4.    Paukščių monitoringų 2006-2016 m. duomenų suskaitmeninimas ir analizė.