Pareigų aprašymas Spausdinti

. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. renka, kaupia ir sistemina medžiagą bioįvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo srityse, nustatyta tvarka teikia duomenis į Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacines sistemas (SRIS, BIOMON), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vidinę informacinę (VSTDS) ir kitas sistemas;
  2. teikia pasiūlymus aplinkosaugos, kraštovaizdžio ir bioįvairovės išsaugojimo klausimais;
  3. vykdo Nacionalinio parko teritorijoje saugomų objektų, NATURA 2000 ir priskirtų draustinių būklės vertinimą;
  4. teikia pasiūlymus dėl planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo;
  5. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikia pastabas ir išvadas;
  6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybinius monitoringus, gamtotvarkines ir kitas programas;
  7. organizuoja bei vykdo mokslinį-tiriamąjį darbą kraštovaizdžio, bioįvairovės ir hidrologijos srityse Nacionalinio parko ir priskirtose teritorijose;
  8. dalyvauja kraštovaizdžio, bioįvairovės išsaugojimo, hidrologiniuose moksliniuose tyrimuose, rengia ir teikia paraiškas projektams dalyvauja juos įgyvendinant;
  9. dalyvauja mokslinėje, švietėjiškoje ir pažintinėje parko veikloje, veda specializuotas gamtines ekskursijas, gamtinius edukacinius užsiėmimus parko lankytojams ir moksleiviams;
  10. pagal kompetenciją ruošia informacinę medžiagą parko stendams, leidiniams ir internetinei svetainei;
  11. pagal kompetenciją rengia, peržiūri ir koreguoja skaitmeninius, grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ir kitą vaizdinę medžiagą;
  12. pagal kompetenciją rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Nacionalinio parko direkcijos dokumentacijos planą;
  13. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene, teikia būtiną informaciją;
  14. dalyvauja Nacionalinio parko direkcijos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
  15. vykdo kitus, su Biologinės įvairovės skyriaus uždaviniais susijusius Nacionalinio parko Direkcijos vadovybės, skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.