Pareigų aprašymas Spausdinti

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. renka, kaupia ir sistemina (lauko tiriamųjų darbų metu ar iš kitų informacijos šaltinių) informaciją susijusią su Nacionalinio parko flora ir augalija, siekiant spręsti su biologinės įvairovės apsauga susijusias problemas;
  2. vykdo mokslinį-tiriamąjį darbą srityje, susijusioje su flora ir augalija, Nacionaliniame parke ir priskirtose teritorijose, rengia su šia veikla susijusias ataskaitas;
  3. dalyvauja projektų, programų ruošime ir jų įgyvendinime bioįvairovės (susijusios su flora ir augalija) išsaugojimo srityse;
  4. vykdo Nacionalinio parko teritorijoje saugomų objektų (susijusių su flora ir augalija), „NATURA 2000“ buveinių ir priskirtų draustinių būklės vertinimą;
  5. teikia pasiūlymus aplinkosaugos ir bioįvairovės, susijusios su flora ir augalija, išsaugojimo klausimais;
  6. teikia pasiūlymus dėl planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ir potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo;
  7. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikia pastabas ir išvadas;
  8. dalyvauja valstybinių monitoringų ir įvairių gamtotvarkos programų vykdyme;
  9. pagal kompetenciją renka, kaupia, sistemina ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
  10. dalyvauja švietėjiškoje parko veikloje: veda specializuotas gamtines ekskursijas, užsiėmimus, skaito paskaitas, rengia viešinimui informaciją apie biologinę įvairovę susijusią su parko flora ir augalija;
  11. teikia pasiūlymus aplinkosaugos ir bioįvairovės išsaugojimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

6.11. pagal kompetenciją rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Nacionalinio parko direkcijos dokumentacijos planą;

6.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.13 bendrauja ir bendradarbiauja su Nacionalinio parko direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene, teikia būtiną informaciją;

6.14. vykdo kitus, su Biologinės įvairovės skyriaus uždaviniais susijusius, Nacionalinio parko direkcijos vadovybės, skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.

 

Veiklos užduotys:

1.    Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Lužijos botaninio draustinio Kuršių marių seklumų ir priekrantės tvarkymo, šalinant nendrynus tikslinės programos parengimas. 
2.    Pajūrinės zundos monitoringo vykdymas: surinktų lauko duomenų (visuminė inventorizacija, populiacijos tyrimai eksperimentiniame sklype) analizė ir vertinimas.
3.    Informacinių tekstų ruošimas pasirinktam KNNP metų objektui.
4.    Edukacinė veikla (paskaitos).