Pareigų aprašymas Spausdinti

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
15. Rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo poveikio nacionalinio parko ir priskirtų teritorijų ekosistemoms, konsultuoja, teikia pasiūlymus.
16. Rengia paraiškas programoms, projektams ir dalyvauja jų igyvendinime. 
Pagal kompetenciją dalyvauja taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, pagal patvirtintas programas vykdo tyrimus ir stebėjimus, suveda duomenis į informacines sistemas ir/ar duomenų bazes.
17. Dalyvauja Nacionalinio parko apsaugos prevencinėje veikloje, vykdo aplinkosauginio švietimo, viešinimo veiklas.
18. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, aplinkosaugines priemones, užtikrinančias gamtinių ekosistemų ir jų komponentų, kraštovaizdžio vertybių apsaugą.
19. Dalyvauja gamtotvarkinių planų bei kitų specialiųjų planavimo dokumentų, skirtų Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų tvarkymui, rengimo ir įgyvendinimo procese.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Veiklos užduotys:

1.    Organizuoti bičių tyrimus, skirtus teminiams bičių metams.
2.    Parengti informaciją visuomenei apie KNNP direkcijos vykdomas biologinės įvairovės apsaugos veiklas, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės vertybes.
3.    Organizuoti edukacines talkas KNNP teritorijoje ir priskirtuose draustiniuose.
4.    Organizuoti atvirų buveinių palaikymo darbus.
5.    Dalyvauti reprezentacinio leidinio apie Kuršių nerijos NP turinio sukūrime.