Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS


5. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
6. Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų  nformaci arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.
7. Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.
8. Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informacija.
9. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
10. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.           
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje.
13. Pagal kompetenciją vykdo su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų įgyvendinimu susijusias funkcijas.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
15.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
15.4. darbo patirtis – turėti teisinio darbo stažą;
15.5. darbo patirties trukmė – 4 metai. 
16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
16.1. kalba – anglų;
16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.