Pareigų aprašymas Spausdinti

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Atstovauja Direkciją teismuose, kitose institucijose.
19. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus.
20. Konsultuoja Direkcijos darbuotojus  teisės klausimais.
21. Rengia ir derina įstaigos sutarčių projektus.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Veiklos užduotys:

1. Tinkamai parengti teismo procesinius dokumentus, atstovaujant valstybės ir Direkcijos interesus teisminiuose ginčuose. 
2. Parengti ir darbuotojams pristatyti tipinę Direkcijos darbuotojų asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo sutartį. 
3. Pagal kompetenciją Direkcijos vadovybei ir darbuotojams teikti teisines konsultacijas, susijusias su Direkcijos vykdomomis funkcijomis. 
4. Bendradarbiauti su LAS specialistais rengiant Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako bilietų platinimo tvarkos pakeitimus, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus.