• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Feser
  Lina Dikšaitė
 • Teisės ir administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Čiakienė
  Jūratė Stulgaitienė
  Daiva Grubliauskienė

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1. siekti, kad Direkcijos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus, Direkcijos direktoriaus administraciniai aktai ir sprendimai, būtų ginamos Direkcijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų ir valstybės tarnautojų (toliau - Personalas) teisės ir teisėti interesai;

  4.2. Teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti;

  4.3. užtikrinti, kad Direkcijos direktoriaus įsakymai, pasirašomos sutartys bei susitarimai ir raštai ir kiti dokumentai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

  4.4. atstovauti Direkcijai teismuose ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, rengti bei teikti teismų procesinius dokumentus;

  4.5. padėti Direkcijos direktoriui formuoti ir įgyvendinti Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - Personalas) valdymo politiką;

  4.6. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Direkcijos organizacinę kultūrą;

  4.7. vykdyti asmenų aptarnavimą, Direkcijos dokumentų valdymą (rengimą, tvarkymą naudojimą ir saugojimą ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. padeda direktoriui užtikrinti Direkcijos veiklos teisėtumą;

  5.2. pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti;

  5.3. įgyvendina Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako lankytojų srautų reguliavimo priemones;

  5.4. padeda Direkcijos direktoriui užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą, teikia metodinę pagalbą;

  5.5. pagal kompetenciją rengia ir derina Direkcijos parengtas sutartis, teikia pastabas ir pasiūlymus Direkcijos vardu sudaromų sutarčių klausimais;

  5.6. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia atsakymus;

  5.7. atstovauja Direkcijai visų instancijų teismuose ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  5.8. pagal kompetenciją derina Direkcijos parengtų administracinių aktų projektų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, teikia pasiūlymus rengėjams dėl jų tikslinimo, konsultuoja Direkcijos Personalą teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais;

  5.9. dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus, rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, programas i ataskaitas;

  5.10. atsižvelgiant į Direkcijos strateginius tikslus ir uždavinius padeda Direkcijos direktoriui įgyvendinti Personalo valdymo politiką: formuoti Personalo sudėtį ir struktūrą, atlikti padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, organizuoti ir vykdyti Personalo konkursus ir atrankas, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų procedūras, kasmetinės veiklos vertinimo ir kt.;

  5.11. pagal kompetenciją rengia Direkcijos vidaus tvarką, padalinių veiklą, Personalo valdymą, darbo ir poilsio laiko apskaitą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą reguliuojančių administracinių aktų projektus ir kitus dokumentus;

  5.12. pagal kompetenciją padeda Direkcijos direktoriui užtikrinti Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų bei kitais klausimais;

  5.13. pagal kompetenciją padeda direktoriui užtikrinti Direkcijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.14. padeda Direkcijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  5.15. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui;

  5.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

  5.17. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;

  5.18. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   

  SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ

  TEISĖS IR PAREIGOS

   

  6. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – Darbuotojai) turi teisę:

  6.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose;

  6.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos Skyrių, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;

  6.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Skyriaus Darbuotojai privalo:

  7.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

  7.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Skyriaus vedėjo ir Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

  7.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal poreikį teikti informaciją apie savo darbą;

  7.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ir su tarnyba ar darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

  7.5. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;

  7.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

  7.7. dalyvauti Direkcijos, Skyriaus pasitarimuose veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

   

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus Darbuotojams.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus Darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

  9.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  9.3. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus Darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  9.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.

  9.5. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.

  10. Skyriaus Darbuotojai:

  10.1. organizuoja savo darbą vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

  10.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;

  10.3. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;

  10.4. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

  11. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

 • Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Piekienė
  Gražina Žemaitienė
  Vytautas Paulionis
  Janina Domeikaitė
  Renata Kilinskaitė
  Kultūrologas
 • Biologinės įvairovės skyrius
  Adresas: Gintaro įlankos g. 9, Neringa LT-93102.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalia Juškevičienė
  Raimonda Ilginė
  Žilvinas Grigaitis
  Modestas Bružas
  Kornelija Dambrauskienė
  Nėštumo ir gimdymo atostogose
  Indrė Dobrovolskienė
  Jolanta Uktverytė
  Aplinkosauginio švietimo specialistė
 • Lankytojų aptarnavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Aliochno
  Giedrė Krištopaitytė
  Nidos lankytojų centras
  Giedrė Meškytė
  Nidos lankytojų centro visuomenės informavimo specialistė
  Loreta Zagorskaitė
  Smiltynės lankytojų centro visuomenės informavimo specialistė
  Justė Zavišaitė
  Nėštumo ir gimdymo atostogose
 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Petras Jenčauskas
  Raimonda Jakštytė
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10