• Vadovybė ir neįeinantys į skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Feser
  Lina Dikšaitė
 • Teisės ir administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Čiakienė

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1. siekti, kad Direkcijos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus, Direkcijos direktoriaus administraciniai aktai ir sprendimai, būtų ginamos Direkcijos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų ir valstybės tarnautojų (toliau - Personalas) teisės ir teisėti interesai;

  4.2. Teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti;

  4.3. užtikrinti, kad Direkcijos direktoriaus įsakymai, pasirašomos sutartys bei susitarimai ir raštai ir kiti dokumentai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

  4.4. atstovauti Direkcijai teismuose ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, rengti bei teikti teismų procesinius dokumentus;

  4.5. padėti Direkcijos direktoriui formuoti ir įgyvendinti Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - Personalas) valdymo politiką;

  4.6. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Direkcijos organizacinę kultūrą;

  4.7. vykdyti asmenų aptarnavimą, Direkcijos dokumentų valdymą (rengimą, tvarkymą naudojimą ir saugojimą ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. padeda direktoriui užtikrinti Direkcijos veiklos teisėtumą;

  5.2. pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti;

  5.3. įgyvendina Naglių gamtinio rezervato pažintinio tako lankytojų srautų reguliavimo priemones;

  5.4. padeda Direkcijos direktoriui užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą, teikia metodinę pagalbą;

  5.5. pagal kompetenciją rengia ir derina Direkcijos parengtas sutartis, teikia pastabas ir pasiūlymus Direkcijos vardu sudaromų sutarčių klausimais;

  5.6. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia atsakymus;

  5.7. atstovauja Direkcijai visų instancijų teismuose ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  5.8. pagal kompetenciją derina Direkcijos parengtų administracinių aktų projektų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, teikia pasiūlymus rengėjams dėl jų tikslinimo, konsultuoja Direkcijos Personalą teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais;

  5.9. dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus, rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, programas i ataskaitas;

  5.10. atsižvelgiant į Direkcijos strateginius tikslus ir uždavinius padeda Direkcijos direktoriui įgyvendinti Personalo valdymo politiką: formuoti Personalo sudėtį ir struktūrą, atlikti padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, organizuoti ir vykdyti Personalo konkursus ir atrankas, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų procedūras, kasmetinės veiklos vertinimo ir kt.;

  5.11. pagal kompetenciją rengia Direkcijos vidaus tvarką, padalinių veiklą, Personalo valdymą, darbo ir poilsio laiko apskaitą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą reguliuojančių administracinių aktų projektus ir kitus dokumentus;

  5.12. pagal kompetenciją padeda Direkcijos direktoriui užtikrinti Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų bei kitais klausimais;

  5.13. pagal kompetenciją padeda direktoriui užtikrinti Direkcijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.14. padeda Direkcijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  5.15. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui;

  5.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

  5.17. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;

  5.18. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   

  SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ

  TEISĖS IR PAREIGOS

   

  6. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – Darbuotojai) turi teisę:

  6.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose;

  6.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos Skyrių, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;

  6.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;

  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Skyriaus Darbuotojai privalo:

  7.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

  7.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Skyriaus vedėjo ir Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

  7.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal poreikį teikti informaciją apie savo darbą;

  7.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ir su tarnyba ar darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

  7.5. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;

  7.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

  7.7. dalyvauti Direkcijos, Skyriaus pasitarimuose veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

   

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus Darbuotojams.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus Darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

  9.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  9.3. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus Darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  9.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.

  9.5. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.

  10. Skyriaus Darbuotojai:

  10.1. organizuoja savo darbą vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

  10.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;

  10.3. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;

  10.4. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

  11. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

 • Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Piekienė
  Gražina Žemaitienė
  Vytautas Paulionis
  Janina Domeikaitė
 • Biologinės įvairovės skyrius
  Adresas: Gintaro įlankos g. 9, Neringa LT-93102.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalia Juškevičienė
  Modestas Bružas
  Kornelija Dambrauskienė
  Raimonda Ilginė
  Indrė Dobrovolskienė

  KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS

  BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) Biologinės įvairovės skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

  3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas ir naikinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu.

  4. Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina direktorius.


   

  1. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. organizuoti gamtos ir kraštovaizdžio vertybių išsaugojimą; 

  5.2. organizuoti ir vykdyti veiklas siekiant užtikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau vadinama - Nacionalinis parkas)  sausumos, marių ir jūros ekosistemų stabilumą, jose esančios biologinės įvairovės (unikalių ekosistemų, rūšių ir natūralių buveinių) išsaugojimą;

  5.3. organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų Nacionalinio parko gamtos vertybių, kompleksų bei objektų atkūrimą;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti gamtotvarkos, krantotvarkos darbus ir kitas aplinkosaugines, teritorijos priežiūros ir tvarkymo veiklas Nacionaliniame parke ir Direkcijai Priskirtose saugomose teritorijose (toliau - Priskirtos teritorijos);

  5.5. organizuoti ir vykdyti bei dalyvauti kitų institucijų vykdomuose moksliniuose tyrimuose kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir gamtos paveldo apsaugos srityse;

  5.6. vykdyti švietėjišką veiklą ir propaguoti gamtos paveldą ir jo apsaugą; 

  6. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas;

  6.1. rengia Nacionalinio parko tvarkymo plano ir kitų teisės aktų sprendinius, Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, susijusias su bioįvairovės išsaugojimu;

  6.2. nagrinėja ir rengia pasiūlymus, paraiškas projektams ir programoms, susijusioms su ES svarbos buveinių, rūšių, ekosistemų išsaugojimu ir dalyvauja jų įgyvendinime; 

  6.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gamtotvarkos planus, kitus planavimo dokumentus ir aplinkosaugines priemones, skirtas užtikrinti gamtinių ekosistemų ir jų komponentų, kraštovaizdžio vertybių apsaugą Nacionaliniame parke ir Priskirtose teritorijose; 

  6.4. fiksuoja, analizuoja ir teikia duomenis, išvadas ir pasiūlymus dėl įgyvendinamų planų poveikio Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų ekosistemoms; 

  6.5. organizuoja Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimą; 

  6.6. savo kompetencijos ribose dalyvauja teritorinio planavimo projektų nagrinėjime, teikia pastabas bei pasiūlymus kitų institucijų parengtiems strateginio ir specialiojo planavimo dokumentams bei tikslinėms programoms;

  6.7. rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Nacionalinio parko teritorijoje organizuojamų renginių, vertina jų poveikį gamtinei aplinkai bei teikia išvadas; 

  6.8. pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti;  

  6.9. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas;

  6.10. organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimu bei kita veikla, kaupia informaciją, susijusią su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos išteklių apsauga;

  6.11. propaguoja Nacionalinio parko biologinės įvairovės, gamtos vertybių apsaugos idėjas, rengia pranešimus konferencijoms, publikacijas spaudoje, informaciniuose leidiniuose, internetinėje svetainėje;

  6.12. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas, vykdo gamtosauginį švietimą; 

  6.13. renka, kaupia ir apibendrina informaciją apie Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų  bioįvairovę, gamtos ir kraštovaizdžio vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinės sistemos (leidinių, stendų, ženklų ir pan.) ruošimui;  

  6.14. dalyvauja Direkcijos bei kitų institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

  6.15. palaiko ryšius su mokslo ir mokymo įstaigomis, valstybiniais parkais, kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja visapusiškus ryšius su vietos bendruomene, Lietuvos bei tarptautine visuomene;

  6.16. dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus, rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, programas ir ataskaitas, kitus dokumentus, susijusius su Direkcijos vidaus administravimu;

  6.17. pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;

  6.18. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;

  6.19. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;

  6.20. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

   

  III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 

  TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

  7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 

  7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;

  7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

  8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;

  8.3. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;

  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;

  8.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

  8.6. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;

  8.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

  8.8. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

   

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

  10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  10.3. teikia Direkcijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.

  11. Skyriaus darbuotojai :

  11.1. organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

  11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;

  11.3. tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;

  11.4. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, mokslo ir mokymo institucijomis bei kitomis organizacijomis. 

  12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

 • Lankytojų aptarnavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Grigaitienė
  Nėštumo ir gimdymo atostogose
  Jolanta Uktverytė
  Gamtos mokyklos veiklos koordinatorė
  Giedrė Krištopaitytė
  Nidos lankytojų centras
  Justė Zavišaitė
  Projektų koordinatorė
  Renata Kilinskaitė
  Kultūrologė
  Nidos lankytojų centras
 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Petras Jenčauskas
  Raimonda Jakštytė
  Jūratė Stulgaitienė
  Daiva Grubliauskienė

  KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Bendrųjų reiklų skyriaus Nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
  3.  Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas ir naikinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu.
  4.  Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina direktorius.

   

  II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Svarbiausi Skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
   1.  užtikrinti Direkcijos ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apskaitos ir kontrolės funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, kad visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į  apskaitą;
   2. užtikrinti biudžeto programos sąmatos sudarymą, biudžeto vykdymo kontrolę ir vykdymo ataskaitų pateikimą bei paskelbimą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
   3.  užtikrinti su vykdomomis funkcijomis susijusios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę vykdymą;
   4. užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Direkcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą;
   5. užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, gaisrinės saugos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   6. aprūpinti Direkcijos padalinius ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu;
   7.  užtikrinti kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų bei interneto svetainių priežiūrą;
   8. organizuoti Direkcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą ir kontrolę;
   9. dalyvauti Direkcijos vykdomų programų ir projektų įgyvendinime.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja Direkcijos finansinę - ūkinę veiklą, turto ir buhalterinę apskaitą, rengia ir teikia Direkcijos biudžeto projektą, biudžeto asignavimų paskirstymo pagal funkcines ir ekonomines klasifikacijas projektą, programų ir projektų sąmatas, nustatytos formos ataskaitas ir kt. dokumentus;

  6.2. savalaikiai teikia Centralizuotos apskaitos įstaigai teisingą, tikslią, išsamią informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas ir kitus buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos ūkinės operacijos (nurodant šaltinius, funkcijas, ekonomines klases, programas, priemones išlaidų straipsnius it kt.), informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius ir kitą Centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą ir/ar patikslintą informaciją, (įskaitant Direkcijos sudarytų sutarčių informaciją, Direkcijos kompetencijai priskirtą informaciją, susijusią su apskaitos dokumentais), vadovaujantis Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo (patvirtinto 2018-05-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 488) nustatyta tvarka;

  6.3. užtikrina, kad Centralizuotos apskaitos įstaigos parengti finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai būtų pateikiami bei paskelbiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

  6.4. pagal Skyriui priskirtas funkcijas organizuoja ir vykdo vidaus, įskaitant finansų kontrolę;

  6.5. organizuoja Direkcijai nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto registravimą, apskaitą, efektyvų valdymą ir naudojimą, vykdo šio turto priežiūrą, rengia ataskaitas ir teikia duomenis Valstybės turto valdymo informacinei sistemai;

  6.6. užtikrina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbų saugą ir sveikatos apsaugą, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją;

  6.7. organizuoja ir užtikrina gaisrinę, civilinę saugą Direkcijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.8. organizuoja Direkcijos darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, įrankiais, veiklai reikalingomis medžiagomis;

  6.9. rengia metinį Direkcijos viešųjų pirkimų planą, vykdo jo įgyvendinimo kontrolę;

  6.10. organizuoja ir vykdo Direkcijos viešųjų pirkimų procedūras, pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, prašymus, rengia tiekėjams atsakymus, nagrinėja kitus skundus ir prašymus viešųjų pirkimų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.11. bendradarbiaudamas su Direkcijos struktūriniais padaliniais, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, derina Direkcijos padalinių paraiškas ir pirkimų apklausos pažymas, nustatyta tvarka registruoja viešųjų pirkimų sutartis informacinėje sistemoje FVAIS;

  6.12. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia dokumentus komisijai, vykdo komisijos sekretoriaus funkcijas, atstovauja pirkimų komisijai santykiuose su tiekėjais;

  6.13. administruoja viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, atsako už duomenų pateikimą centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, skelbia viešųjų pirkimų informaciją Direkcijos interneto svetainėje;

  6.14. užtikrina Direkcijos aprūpinimą kompiuterine, programine, ryšio ir kita biuro įranga, vykdo jos priežiūrą ir smulkų remontą, paruošia ją darbui ir perduoda darbuotojams;

  6.15. diegia, administruoja ir atnaujina informacines, duomenų bazių operacines sistemas ir kitą programinę įrangą, atsako už informacinių technologijų (toliau - IT) sistemų legalumą ir saugumą teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.16. pagal kompetenciją administruoja Direkcijos interneto svetaines, koordinuoja informacijos pateikimą jose, suteikia teises vartotojams, vykdo techninį aptarnavimą;

  6.17. užtikrina informacijos, patenkančios į Direkcijos IT kaupimą ir saugojimą, atsako už  duomenų praradimą ir/ar atskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus, kai tai įvyksta dėl darbuotojo kaltės;

  6.18. veda energetinių išteklių (vandens, elektros ir šilumos) apskaitą, kontroliuoja jų naudojimą, planuoja ir pagal galimybes įgyvendina taupymo priemones Direkcijoje;

  6.19. organizuoja ir  dalyvauja vykdant transporto priemonių techninę priežiūrą, remontą, profilaktiką;

  6.20. teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Direkcijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

  6.21. organizuoja ir dalyvauja vykdant inventorizaciją Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;

  6.22. organizuoja ir vykdo pastatų ir jų teritorijų priežiūrą, vandentiekio, nuotekų, elektros tiekimo einamojo remonto darbus;

  6.23. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant krantotvarkos, gamtotvarkos ir kitus Nacionalinio parko teritorijos tvarkymo ir priežiūros darbus gamtinėse teritorijose;

  6.24. vykdo Direkcijos rekreacinės infrastruktūros gamybos, įrengimo, priežiūros ir smulkaus remonto darbus;

  6.25. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;

  6.26. pagal kompetenciją rengia planus, programas, ataskaitas, raštų, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

  6.27. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;

  6.28. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

   

  III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 

  TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

  7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 

  7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;

  7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

  8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;

  8.3. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;

  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;

  8.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

  8.6. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;

  8.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

  8.8. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

   

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

  10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  10.3. teikia Direkcijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.

  11. Skyriaus darbuotojai :

  11.1. organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

  11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;

  11.3. tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;

  11.4. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, mokslo ir mokymo institucijomis bei kitomis organizacijomis. 

  12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas pagal kompetenciją atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-09