2024-04-02

Atnaujintas informacinis pranešimas apie parengtą Smeltės valstybinio botaninio draustinio halofitinių augalų išsaugojimo veiksmų planą

Parengtas saugomos teritorijos strateginio planavimo dokumentas – „Smeltės valstybinio botaninio draustinio halofitinių augalų rūšių išsaugojimo veiksmų planas“ (toliau – Veiksmų planas). Dokumentas parengtas vadovaujantis Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas; patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kultūros ministro 2023 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-164/ĮV-463). Smeltės valstybinis botaninis draustinis (toliau – Draustinis) yra Klaipėdos apskrities, Klaipėdos miesto savivaldybės pietinėje dalyje, Smeltės pusiasalio rytinėje pakrantėje ir apima siaurą rytinį Smeltės pusiasalio ruožą.  

Rengimo pagrindas – pasibaigęs galioti Smeltės valstybinio botaninio draustinio gamtotvarkos planas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. D1-243). 

Veiksmų plano organizatorius ir rengėjas – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, adresas: Naglių g. 8, 93123 Neringa: https://nerija.lrv.lt/lt/ Kontaktinis asmuo: Biologinės įvairovės skyriaus biologas Žygimantas Valiuška, tel. nr. +370 (656) 34 986, el. paštas: [email protected].  

Veiksmų plano tikslas, uždaviniai ir uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės 

Veiksmų plano tikslas – išsaugoti druskinio vikšryno (Juncetum gerardii) bendrijos fragmentą su halofitinėmis rūšimis: druskiniu astruoliu, pajūrine pienažole, druskiniu vikšriu, atkuriant rūšims palankią apsaugos būklę. 

Veiksmų plano uždaviniai

  1. Atkurti druskinio vikšryno augalams tinkamas buveines, išsaugoti halofitinių augalų rūšių populiacijas.  
    Priemonės: reguliarus nendrynų šienavimas ir biomasės šalinimas bei utilizavimas.  

  1. Reguliariai tvarkyti Draustinio teritoriją, siekiant sumažinti saugomų augalų mechaninį žalojimą. 
    Priemonės: talkų organizavimas Draustinio teritorijoje bei prevencinės – inspekcinės veiklos vykdymas. 

  1. Teikti informaciją visuomenei apie Draustinio saugomas vertybes ir jų apsaugos poreikius. 
    Priemonė: visuomenės informavimas žiniasklaidoje apie Draustinio vertybes ir vykdomą gamtotvarką. 

Susipažinti su viešinamo Veiksmų plano projektu galima Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje adresu https://vstt.lrv.lt/lt/ ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos interneto svetainėje adresu: https://nerija.lrv.lt/lt/ nuo 2024-02-21 iki 2024-03-05 (įskaitytinai), t.y. 10 (dešimt) darbo dienų. 

Pasiūlymų ir (ar) pastabų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (patvirtinti LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079) bei Aprašu, motyvuotus pasiūlymus ir (ar) pastabas visuomenė gali teikti Veiksmų plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki 2024-03-05 (įskaitytinai) dienos. 

Teikiant pasiūlymus ir (ar) pastabas, privalu nurodyti dokumentą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir (ar) pastaba. 

Pasiūlymų ir pastabų teikimo raštu pavyzdį galite parsisiųsti, paspaudę ČIA.

Su Smeltės valstybinio botaninio draustinio veiksmų planu galite susipažinti, paspaudę ČIA.

Į pateiktus pasiūlymus ir (ar) pastabas parengtam dokumentui atsakoma raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.  

----------------------------------------------------------

Smeltės valstybinio botaninio draustinio halofitinių augalų išsaugojimo veiksmų plano projekto viešinimo metu raštu gautų užklausų apibendrinimas.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2024-03-05 kreipėsi prašydama patikslinti ar priemonių 1.1 p. („Reguliarus nendrynų šienavimas“) ir 2.1 p. („Talkų organizavimas Draustinio teritorijoje“) uždaviniams įgyvendinti planuojamos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Veiksmų plano rengėjas, t.y. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, informavo, kad bendradarbiavimo sutartis gali būti pasirašoma identifikavus abipusę naudą ir galimos bendradarbiavimo sutarties turinį aptarus Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovų susitikime.

Teikdama užklausą raštu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pažymėjo, kad pastabų planui neturi.

-----------------------------------------------------

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija