Lankytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lankytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) Lankytojų aptarnavimo skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau vadinama - Nacionalinis parkas) nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
4. Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina ir keičia Direkcijos direktorius.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. propaguoti Nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės vertybes ir jų apsaugą, Kuršių nerijos etnokultūros tradicijas;
5.2. sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui;
5.3.    įstatymų numatyta tvarka organizuoti ir vykdyti Nacionalinio parko lankytojų aptarnavimą;
5.4. organizuoti ir vykdyti aplinkosauginę švietėjišką ir kultūrinę veiklą;
5.5. organizuoti ir vykdyti Direkcijos veiklų išorinę komunikaciją.
6. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1.    kaupia, rengia ir viešina informaciją apie Nacionalinio parko ir Pasaulio paveldo vietovės gamtos ir kultūros paveldą ir jo apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą, švietėjišką ir edukacinę veiklą; 
6.2.    organizuoja lankytojų centro ir gamtos mokyklos veiklą, aptarnauja lankytojus;
6.3.    organizuoja ir vykdo Valstybinio parko lankytojų bilietų platinimą, mokamų ir kitų paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslais ir funkcijomis, teikimą lankytojams; 
6.4.    pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko lankytojų centro vidaus ekspozicijų įrengimo, teritorijos pritaikymo lankymui, rekreacinės ir lauko informacinės sistemos kūrimo ir įrengimo veikloje;
6.5.    veda Nacionalinio parko saugomų vertybių, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės pažinimo ekskursijas (įskaitant gamtinius rezervatus), žygius;
6.6.    vykdo gamtosauginį švietimą per Nacionalinio parko vertybių pažinimą, propaguoja kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimo svarbą;
6.7.    kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas, vykdo neformaliojo ugdymo veiklą;
6.8.    organizuoja leidybinę veiklą, Nacionalinio parko lauko informacinės sistemos elementų, suvenyrinės ir kitos atributikos gamybą;
6.9.    organizuoja, koordinuoja ir vykdo Nacionalinio parko taikomuosius mokslinius tyrimus susijusius su rekreacine veikla, kultūros paveldo vertybių ir kraštovaizdžio išsaugojimu;
6.10.    vykdo lankytojų monitoringą ir kitus tyrimus pagal patvirtintas programas, kaupia duomenis apie teritorijos rekreacinį naudojimą, rengia ir teikia ataskaitas; 
6.11.    organizuoja renginius, skaito paskaitas ir pranešimus, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su Direkcijos tikslais ir funkcijomis; 
6.12.    inicijuoja ir rengia paraiškas tarptautiniams ir vietiniams projektams ir programoms bei dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;
6.13.    organizuoja, koordinuoja ir vykdo Direkcijos internetinės svetainės priežiūrą, koordinuoja Direkcijos struktūrinių padalinių parengtos informacijos viešinimą naudojant įvairias komunikacijos priemones, įgyvendina Kuršių nerijos ambasadorių programą;
6.14.    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Direkcijos prevencinės veiklos plano priemones; 
6.15.    organizuoja su Skyriaus funkcijomis susijusias savanorių ir studentų praktikos veiklas;
6.16.    pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinio parko teritorijos pritaikymo lankymui, rekreacinės ir informacinės infrastruktūros projektavimo, gamybos, įrengimo ir priežiūros darbuose;
6.17.    bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, teikia pasiūlymus Skyriaus veiklos srityje; 
6.18.    pagal kompetenciją atstovauja Direkciją, bendradarbiauja su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
6.19.    rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, ataskaitas, raštus, direktoriaus įsakymų projektus, teikia informaciją.
6.20.    pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;
6.21.    nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko produkto ženklo suteikimą paslaugoms ir prekėms.
6.22.    tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
6.23.    vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
8. Skyriaus darbuotojai privalo:
8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
8.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;
8.4. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;
8.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
8.6. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.7. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
8.8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
8.9. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

IV. SKYRIAUS DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
10.3. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
10.5. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.
11. Skyriaus darbuotojai:
11.1. organizuoja savo darbą vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
11.3. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;
11.4.    bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis; 
12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-18