Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus nuostatai

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - Direkcija) Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
3. Skyrius yra saugomų teritorijų Direkcijos struktūrinis padalinys, vykdantis veiklą kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityje.  

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. užtikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau - Nacionalinis parkas) tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose bei teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
5.2. organizuoti autentiškų kultūros paveldo objektų (vertybių), kultūrinio kraštovaizdžio apsaugą, atkūrimą, viešinimą, tyrimus. 
5.3. dalyvauja rengiant Nacionalinio parko apsaugos ir/ar tvarkymo strateginius dokumentus.
5.4. propaguoti Kuršių nerijos  būdingas architektūros tradicijas, Kuršių nerijos kraštovaizdžio vertybes, kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), jų apsaugą, vykdyti švietėjišką veiklą.
5.5. dalyvauti įgyvendinant Pasaulio paveldo vietovės valdytojo funkcijas. 
 
6. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. įgyvendina Nacionalinio parko tvarkymo plane ir kituose specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose numatytas kraštovaizdžio ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo priemones;
6.2. dalyvauja rengiant, derina teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus ir teikia jiems išvadas;
6.3. pagal kompetenciją dalyvauja specialiojo ir strateginio planavimo dokumentų rengime, teikia pastabas, pasiūlymus;
6.4. pagal kompetenciją vykdo planavimo iniciatoriaus funkcijas, rengiant kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus bei statytojo (užsakovo) funkciją, rengiant statybų projektus Nacionaliniame parke;
6.5. dalyvauja saugant ir tvarkant (prižiūrint) kraštovaizdžio kompleksus, gamtos ir kultūros vertybes, inicijuoja, organizuoja apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą; 
6.6. pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo rėžimo pažeidimams išvengti;
6.7. kaupia informaciją, susijusią su kraštovaizdžio kompleksų, kultūros paveldo vertybių,  Pasaulio paveldo vietovės išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimu;
6.8. organizuoja ir vykdo Pasaulio paveldo vietovės, Nacionalinio parko kraštovaizdžio būklės stebėseną ir taikomuosius mokslinius tyrimus, nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybinio monitoringo programas;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja projektuojant ir įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, lauko informacinę sistemą, ekspozicijas:
6.10. propaguoja Pasaulio paveldo vietovę, jos išskirtinę visuotinę vertę, Kuršių nerijos materialųjį kultūros paveldą ir jo apsaugą, architektūros tradicijas, organizuoja ir vykdo švietėjišką veiklą; 
6.11. pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia paraiškas, Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, tarptautinius ir kitus projektus, dalyvauja juos administruojant ir įgyvendinant;
6.12. bendradarbiauja su Kultūros paveldo departamentu, Aplinkos ir Kultūros ministerijų padaliniais, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu, savivaldybėmis, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis bei įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
6.13. pagal kompetenciją atstovauja Direkciją, palaiko ryšius su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
6.14. pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;
6.15. dalyvauja rengiant Direkcijos ir Skyrius veiklos planus, programas, ataskaitas, atastaskaitas, kitus dokumentus, susijusius su Direkcijos vidaus administravimu;
6.16. organizuoja ir rengia Pasaulio paveldo vietovės išsaugojimo būklės bei periodines ataskaitas, dalyvauja įgyvendinant Kuršių nerijos valdymo planą;
6.17. pagal kompetenciją dalyvauja Direkcijos bei kitų institucijų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.18. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais Nacionalinio parko ir Direkcijai priskirtų teritorijų žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
6.19. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, konsultuoja, teikia metodinę pagalbą; 
6.20. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
6.21. vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ
TEISĖS IR PAREIGOS

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – Darbuotojai) turi teisę:
7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
8. Skyriaus Darbuotojai privalo:
8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir vidaus tvarkos taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Skyriaus vedėjo ir Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus;
8.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
8.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ir su tarnyba ar darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.5. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
8.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
8.7. dalyvauti Direkcijos, Skyriaus pasitarimuose veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems skyriaus Darbuotojams.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus Darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
10.3. teikia Direkcijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus Darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
10.5. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.
11. Skyriaus Darbuotojai:
11.1. organizuoja savo darbą vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
11.3. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
11.4. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis; 
12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu jo funkcijas vykdo Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-18