Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) Biologinės įvairovės skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas ir naikinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu.
4. Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina direktorius.


II.    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. organizuoti gamtos ir kraštovaizdžio vertybių išsaugojimą; 
5.2. organizuoti ir vykdyti veiklas siekiant užtikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau vadinama - Nacionalinis parkas)  sausumos, marių ir jūros ekosistemų stabilumą, jose esančios biologinės įvairovės (unikalių ekosistemų, rūšių ir natūralių buveinių) išsaugojimą;
5.3. organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų Nacionalinio parko gamtos vertybių, kompleksų bei objektų atkūrimą;
5.4. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti gamtotvarkos, krantotvarkos darbus ir kitas aplinkosaugines, teritorijos priežiūros ir tvarkymo veiklas Nacionaliniame parke ir Direkcijai Priskirtose saugomose teritorijose (toliau - Priskirtos teritorijos);
5.5. organizuoti ir vykdyti bei dalyvauti kitų institucijų vykdomuose moksliniuose tyrimuose kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir gamtos paveldo apsaugos srityse;
5.6. vykdyti švietėjišką veiklą ir propaguoti gamtos paveldą ir jo apsaugą; 
6. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas;
6.1. rengia Nacionalinio parko tvarkymo plano ir kitų teisės aktų sprendinius, Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, susijusias su bioįvairovės išsaugojimu;
6.2. nagrinėja ir rengia pasiūlymus, paraiškas projektams ir programoms, susijusioms su ES svarbos buveinių, rūšių, ekosistemų išsaugojimu ir dalyvauja jų įgyvendinime; 
6.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gamtotvarkos planus, kitus planavimo dokumentus ir aplinkosaugines priemones, skirtas užtikrinti gamtinių ekosistemų ir jų komponentų, kraštovaizdžio vertybių apsaugą Nacionaliniame parke ir Priskirtose teritorijose; 
6.4. fiksuoja, analizuoja ir teikia duomenis, išvadas ir pasiūlymus dėl įgyvendinamų planų poveikio Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų ekosistemoms; 
6.5. organizuoja Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimą; 
6.6. savo kompetencijos ribose dalyvauja teritorinio planavimo ir statinių projektų nagrinėjime, teikia pastabas bei pasiūlymus kitų institucijų parengtiems strateginio ir specialiojo planavimo dokumentams bei tikslinėms programoms;
6.7. rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Nacionalinio parko teritorijoje organizuojamų renginių, vertina jų poveikį gamtinei aplinkai bei teikia išvadas, nustatyta tvarka dalyvauja renginių derinimo procese; 
6.8. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir vykdo prevencinę veiklą Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimams išvengti, rengia Direkcijos prevencinės veiklos planą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;  
6.9. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas;
6.10. organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimu bei kita veikla, kaupia informaciją, susijusią su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos išteklių apsauga;
6.11. propaguoja Nacionalinio parko biologinės įvairovės, gamtos vertybių apsaugos idėjas, rengia pranešimus konferencijoms, publikacijas spaudoje, informaciniuose leidiniuose, internetinėje svetainėje;
6.12. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programas, vykdo gamtosauginį švietimą; 
6.13. renka, kaupia ir apibendrina informaciją apie Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų  bioįvairovę, gamtos ir kraštovaizdžio vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinės sistemos (leidinių, stendų, ženklų ir pan.) ruošimui;  
6.14. dalyvauja Direkcijos bei kitų institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.15. palaiko ryšius su mokslo ir mokymo įstaigomis, valstybiniais parkais, kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja visapusiškus ryšius su vietos bendruomene, Lietuvos bei tarptautine visuomene;
6.16. dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus, rengia ir teikia Skyriaus veiklos planus, programas ir ataskaitas, kitus dokumentus, susijusius su Direkcijos vidaus administravimu;
6.17. pagal kompetenciją įgyvendina vidaus ir finansų kontrolę;
6.18. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;
6.19. tvarko Skyriui priskirtas bylas pagal Direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintą dokumentacijos planą;
6.20. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 
TEISĖS IR PAREIGOS

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:
7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;
8.3. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;
8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
8.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.6. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
8.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
8.8. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
10.3. teikia Direkcijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo priedų ir priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
11. Skyriaus darbuotojai :
11.1. organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
11.3. tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;
11.4. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, mokslo ir mokymo institucijomis bei kitomis organizacijomis. 
12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas atlieka Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-18