Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Bendrųjų reiklų skyriaus Nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatais, Direkcijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
3.     Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas ir naikinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu.
4.     Skyriaus pareigybių skaičių ir jų aprašymus tvirtina direktorius.

II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5.    Svarbiausi Skyriaus veiklos uždaviniai yra šie:
5.1.     užtikrinti Direkcijos ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apskaitos ir kontrolės funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, kad visos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į  apskaitą;
5.2.    užtikrinti biudžeto programos sąmatos sudarymą, biudžeto vykdymo kontrolę ir vykdymo ataskaitų pateikimą bei paskelbimą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; 
5.3.     užtikrinti su vykdomomis funkcijomis susijusios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę vykdymą;
5.4.    užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Direkcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą; 
5.5.    užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, gaisrinės saugos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6.    aprūpinti Direkcijos padalinius ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu;
5.7.     užtikrinti kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų bei interneto svetainių priežiūrą;
5.8.    organizuoti Direkcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą ir kontrolę;
5.9.    užtikrinti Direkcijos dokumentų rengimą, įforminimą ir archyvavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10.    dalyvauti Direkcijos vykdomų programų ir projektų įgyvendinime.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja Direkcijos finansinę - ūkinę veiklą, turto ir buhalterinę apskaitą, rengia ir teikia Direkcijos biudžeto projektą, biudžeto asignavimų paskirstymo pagal funkcines ir ekonomines klasifikacijas projektą, programų ir projektų sąmatas, nustatytos formos ataskaitas ir kt. dokumentus;
6.2. savalaikiai teikia Centralizuotos apskaitos įstaigai teisingą, tikslią, išsamią informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas ir kitus buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos ūkinės operacijos (nurodant šaltinius, funkcijas, ekonomines klases, programas, priemones išlaidų straipsnius it kt.), informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius ir kitą Centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą ir/ar patikslintą informaciją, (įskaitant Direkcijos sudarytų sutarčių informaciją, Direkcijos kompetencijai priskirtą informaciją, susijusią su apskaitos dokumentais), vadovaujantis Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo (patvirtinto 2018-05-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 488) nustatyta tvarka; 
6.3. užtikrina, kad Centralizuotos apskaitos įstaigos parengti finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai būtų pateikiami bei paskelbiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
6.4. pagal Skyriui priskirtas funkcijas organizuoja ir vykdo vidaus, įskaitant finansų kontrolę; 
6.5. organizuoja Direkcijai nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto registravimą, apskaitą, efektyvų valdymą ir naudojimą, vykdo šio turto priežiūrą, rengia ataskaitas ir teikia duomenis Valstybės turto valdymo informacinei sistemai; 
6.6. užtikrina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbų saugą ir sveikatos apsaugą, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją; 
6.7. organizuoja ir užtikrina gaisrinę, civilinę saugą Direkcijoje teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.8. organizuoja Direkcijos darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, įrankiais, veiklai reikalingomis medžiagomis; 
6.9. rengia metinį Direkcijos viešųjų pirkimų planą, vykdo jo įgyvendinimo kontrolę; 
6.10. organizuoja ir vykdo Direkcijos viešųjų pirkimų procedūras, pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, prašymus, rengia tiekėjams atsakymus, nagrinėja kitus skundus ir prašymus viešųjų pirkimų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.11. bendradarbiaudamas su Direkcijos struktūriniais padaliniais, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, derina Direkcijos padalinių paraiškas ir pirkimų apklausos pažymas, nustatyta tvarka registruoja viešųjų pirkimų sutartis informacinėje sistemoje FVAIS; 
6.12. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia dokumentus komisijai, vykdo komisijos sekretoriaus funkcijas, atstovauja pirkimų komisijai santykiuose su tiekėjais;
6.13. administruoja viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, atsako už duomenų pateikimą centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, skelbia viešųjų pirkimų informaciją Direkcijos interneto svetainėje;
6.14. užtikrina Direkcijos aprūpinimą kompiuterine, programine, ryšio ir kita biuro įranga, vykdo jos priežiūrą ir smulkų remontą, paruošia ją darbui ir perduoda darbuotojams;
6.15. diegia, administruoja ir atnaujina informacines, duomenų bazių operacines sistemas ir kitą programinę įrangą, atsako už informacinių technologijų (toliau - IT) sistemų legalumą ir saugumą teisės aktų nustatyta tvarka; 
6.16. pagal kompetenciją administruoja Direkcijos interneto svetaines, koordinuoja informacijos pateikimą jose, suteikia teises vartotojams, vykdo techninį aptarnavimą;
6.17. užtikrina informacijos, patenkančios į Direkcijos IT kaupimą ir saugojimą, atsako už  duomenų praradimą ir/ar atskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus, kai tai įvyksta dėl darbuotojo kaltės;
6.18. veda energetinių išteklių (vandens, elektros ir šilumos) apskaitą, kontroliuoja jų naudojimą, planuoja ir pagal galimybes įgyvendina taupymo priemones Direkcijoje;
6.19. organizuoja ir  dalyvauja vykdant transporto priemonių techninę priežiūrą, remontą, profilaktiką;
6.20. teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Direkcijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
6.21. organizuoja ir dalyvauja vykdant inventorizaciją Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;
6.22. organizuoja ir vykdo Direkcijai priklausančių pastatų ir jų teritorijų priežiūrą pagal elektros saugos, gaisrinės saugos, higienos reikalavimus, einamojo remonto darbus; 
6.23. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant krantotvarkos, gamtotvarkos ir kitus Nacionalinio parko teritorijos tvarkymo ir priežiūros darbus gamtinėse teritorijose;
6.24. vykdo Direkcijos rekreacinės infrastruktūros gamybos, įrengimo, priežiūros ir smulkaus remonto darbus;
6.25. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą; 
6.26. pagal kompetenciją rengia planus, programas, ataskaitas, raštų, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus; 
6.27. organizuoja Direkcijos dokumentų valdymą, registravima DVS, konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo, įforminimo,archyvavimo ir registravimo DVS klausimais; rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Direkcijos dokumentacijos planą;
6.28. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu, tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ 
TEISĖS IR PAREIGOS

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:
7.1. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose; 
7.2. gauti informaciją iš kitų Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, būtiną Skyriaus funkcijoms vykdyti ir uždaviniams pasiekti;
7.3. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
8.1. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;
8.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Direkcijos vadovybės pavedimus;
8.3. laikytis Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių;
8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
8.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.6. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne darbinei veiklai;
8.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Direkcijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
8.8. dalyvauti pasitarimuose Direkcijos, Skyriaus veiklos, darbo planavimo ir organizavimo klausimais.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja ir organizuoja darbą Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą;
10.2. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
10.3. teikia Direkcijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
10.4. vykdo kitus Direkcijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Direkcijos tikslų įgyvendinimu.
11. Skyriaus darbuotojai :
11.1. organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
11.2. atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą;
11.3. tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui;
11.4. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais, mokslo ir mokymo institucijomis bei kitomis organizacijomis. 
12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atostogų, nedarbingumo ir tarnybinių komandiruočių metu, jo funkcijas pagal kompetenciją atlieka kitas Direkcijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-18