Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija organizuoja atranką projekto„ Nendrynų šalinimas Kuršių marių pakrantėje“ darbininko pareigybei užimti. Terminuota darbo sutartis rugpjūčio - rugsėjo mėn., atlyginimas 6 Eur. valandinis atlygis iki mokesčių (apie 950 Eur. mėn.).

Pretendentai privalo pateikti: 
Gyvenimo aprašymą; 
Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. įskaitytinai. Dokumentai priimami, informacija teikiama adresu: Naglių g. 8, LT-93123 Neringa, tel. Nr.: 8 640 48187; 
el. p.:personalas@nerija.lt. 

PATVIRTINTA:
Kuršių nerijos nacionalinio parko Direkcijos
Direktoriaus 2021-04-13  įsakymu Nr. V-32
(2021-08-02 įsakymo Nr. V-50 redakcija)

PROJEKTO GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS “NATURA 2000” TERITORIJOSE (II) „NENDRYNŲ ŠALINIMAS KURŠIŲ MARIŲ PAKRANTĖJE“ DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbininkai.
2. Pareigybės lygis C.
II. PASKIRTIS
3. Projekto Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas “Natūra 2000” teritorijose (II) „Nendrynų šalinimas Kuršių marių pakrantėje“ (toliau - Projektas) darbininko pareigybė reikalinga Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - direkcija) Projekte numatytiems gamtotvarkos darbams atlikti.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą;
4.2. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
4.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B ar aukštesnės kategorijos transporto priemones;
4.4. mokėti dirbti su žoliapjove - krūmapjove ir kita tokio pobūdžio technika;
4.5. žinoti Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbininkas vykdo šias funkcijas: 
5.1. pagal kompetenciją dalyvauja Projekto įgyvendinimo veiklose; 
5.2. vykdo Projekto teritorijose gamtotvarkinius darbus: šalina nendres pakrantėje, seklumose, atlieka krantų valymo darbus; 
5.3. sukrauna, sandėliuoja nupjautas nendres - biomasę krante į krūvas ir atlieka kitus Projekto vykdymo teritorijos tvarkymo darbus; 
5.4. kartu su kitais Projekto darbininkais, naudodami specializuotą techniką, formuoja vandens protakas,;
5.5. išvalo Projekto vykdymo teritoriją nuo šienavimo atliekų;
5.6. vykdo kitus projekto administratoriaus nurodytus, su Projekto veiklomis susijusius, darbus;
5.7. teikia Projekto administratoriui informaciją apie Projekto įgyvendinimo darbus, priemones, reikalingas pareigoms atlikti, pasiūlymus darbo organizavimo klausimais.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6.Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto administratoriui.
7. Priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Direkcijos direktoriaus įsakymu.


Romualda Žičkienė
Kuršių nerijos nacionalinis parko direkcija 
Teisės ir administravimo skyrius
Vyriausioji  specialistė 
Naglių g. 8, Neringa
tel: 8 (469) 51224; mob. tel. 8 640 48187 el.p. personalas@nerija.lt
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-26