Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia atranką Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus  specialisto UNESCO klausimams pareigybei užimti, darbo vieta - Naglių g. 8, Neringa. 
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį. 
Tarnybinis atlyginimas nuo 1267 Eur (neatskaičius mokesčių (bruto). 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti: 
Gyvenimo aprašymą;
Užsienio kalbos lygį (C1) patvirtinantį dokumentą; 

Dokumentai priimami iki 2022 m. gegužės 30 d. įskaitytinai. 
Dokumentai priimami, informacija teikiama adresu: Naglių g. 8, LT-93123 Neringa:
pareigybės funkcijų vykdymo klausimais - el.p. lina.diksaite@nerija.lt , tel. Nr. 8 686 07423; dokumentų pateikimo klausimais - el. p.:personalas@nerija.lt., tel. Nr.  8 640 48187; 
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis, praktinė užduotis.

KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO UNESCO KLAUSIMAMS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - specialistai. 
2. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

3. Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto UNESCO klausimams pareigybė reikalinga UNESCO pasaulio paveldo vietovės (toliau – PPV) Kuršių nerijos vietos valdytojo funkcijų įgyvendinimui: PPV ir jos išskirtinės visuotinės vertės savybių valdymo, stebėsenos, išsaugojimo, tvarkymo ir propagavimo organizavimui ir koordinavimui.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: strateginių valdymo planų PPV rengimo organizavimas, jo įgyvendinimo koordinavimas, valdymo plano bei vietovės būklės stebėsena, išskirtinės visuotinės vertės viešinimas, periodinių ir kitų ataskaitų rengimas. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1.    būti susipažinęs su tarptautinėmis konvencijomis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugą, planavimą ir kitą Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija), kaip vietos valdytojo, veiklą;
5.2.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba jam prilygintą išsilavinimą.
5.3.    turėti ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį projektų administravimo arba komunikacijos srityje (privalumas - tarptautinė patirtis);
5.4.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.5.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus, organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, gebėti dirbti su dideliu informacijos srautu;
5.6.    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
5.7.    mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1.    renka, kaupia ir sistemina duomenis bei informaciją apie PPV;
6.2.    organizuoja ir koordinuoja PPV valdymo plano rengimo bei atnaujinimo darbus;
6.3.    bendradarbiaudamas su kitais Direkcijos  padaliniais ir specialistais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, rengia PPV valdymo plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją valdymo plano Priežiūros ir/ar Patariamajai grupei;
6.4.    viešina informaciją apie PPV, su ja susijusius dokumentus (PPV valdymo planą ir kt.) Direkcijos interneto svetainėje ir kitais informaciniais kanalais;
6.5.    organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo mokslinius tyrimus, susijusios su PPV išskirtine visuotine verte ir atskirais kultūrinio kraštovaizdžio elementais;
6.6.    bendradarbiaudamas su kitais Direkcijos padaliniais ir specialistais, kitomis suinteresuotomis institucijomis rengia PPV periodinę ataskaitą ir teikia ją Pasaulio paveldo centrui nustatyta tvarka;
6.7.    teikia duomenis ir informaciją būtiną LR Aplinkos ministerijai PPV būklės ataskaitai parengti;
6.8.    pagal kompetenciją dalyvauja projektų, programų ruošime ir jų įgyvendinime PPV valdymo, stebėsenos ir viešinimo srityse;
6.9.    pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apie PPV išsaugojimą, valdymą ir kitas, su PPV išsaugojimu ir viešinimu susijusias veiklas;
6.10.    bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais ir teikia pasiūlymus Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės elementų valdymo, išsaugojimo ir kitais su PPV susijusiais klausimais;
6.11.    dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, patariamosiose misijose, atliekant atsakomąją stebėseną, atstovauja PPV tarptautiniuose Pasaulio paveldo konvencijos renginiuose ir susitikimuose;
6.12.    propaguoja PPV ir jos išskirtinę visuotinę vertę, organizuoja sąmoningumo didinimo veiklas visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms, pagal kompetenciją vykdo komunikaciją;
6.13.    pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vietos bendruomenėmis, NVO, teikia būtiną informaciją;
6.14.    rengia dokumentus, planus ir ataskaitas, kito pobūdžio informaciją, tvarko bylas pagal patvirtintą Nacionalinio parko direkcijos dokumentacijos planą;
6.15.    vykdo kitus, su PPV valdymu, stebėsena, viešinimu susijusius Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.

    VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
7.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų teisėtų pavedimų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą;
7.2. Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
7.3. padarytą žalą, atsiradusią dėl darbuotojo kaltės, už kurią atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
9. Priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Direkcijos direktoriaus įsakymu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-11