Karjera

Šioje skiltyje skelbiama informacija apie Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos laisvas darbo vietas ir vykstančius konkursus:

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia atranką Biologinės įvairovės skyriaus prevencinės veiklos specialisto, A2 lygio pareigybei užimti. 
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Tarnybinis atlyginimas nuo 1350 iki 1525 Eur (neatskaičius mokesčių (bruto), priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. 

Pretendentai privalo pateikti: 
Gyvenimo aprašymą;
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 24 d. įskaitytinai. 
Dokumentai priimami, informacija teikiama adresu: Naglių g. 8, LT-93123 Neringa,
el. p. [email protected]
Informacija teikiama: el. p.: [email protected], tel. Nr. 8 640 48187; 

PATVIRTINTA:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
direktoriaus 2023-03-14 įsakymu Nr. V-29

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS PREVENCINĖS VEIKLOS SPECIALISTAS

I.    PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė  – specialistai; 
2. Pareigybės lygis – A 2.

II. PASKIRTIS

3. Biologinės įvairovės skyriaus (toliau - Skyrius) prevencinės veiklos specialisto pareigybė reikalinga Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) saugomos teritorijos bei Nacionalinio parko direkcijai priskirtų saugomų (toliau – priskirtos teritorijos) teritorijų apsaugos, priežiūros ir prevencinės veiklos įgyvendinimui. 
 
III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje: Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – Nacionalinis parkas) ir priskirtų saugomų teritorijų apsaugos, priežiūros bei tvarkymo, lankytojų informavimo. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą;
5.3. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar rusų) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
5.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. dalyvauja rengiant Nacionalinio parko ir priskirtų teritorijų prevencinės veiklos planą, koordinuoja jo įgyvendinimą;
6.2. koordinuoja kopų prižiūrėtojų darbą ir vykdo prevencinę veiklą Nacionaliniame parke ir priskirtose teritorijose, nustačius ir/ar gavus informaciją apie galimus ar vykdomus pažeidimus, imasi priemonių, teikia informaciją saugomų teritorijų lankymo režimo kontrolę vykdančioms institucijoms;
6.3 rengia ir viešina informaciją Nacionalinio parko ir priskirtų teritorijų prevencinės veiklos klausimais, pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinio parko direkciją;
6.4. bendrauja su suinteresuotais asmenimis, lankytojais ir jų grupėmis, teikia informaciją ir konsultuoja Nacionalinio parko lankymo, apsaugos ir kitais klausimais; 
6.5. dalyvauja renginių derinimo procese, konsultuoja renginių organizatorius, vykdo nustatytų reikalavimų vykdymo stebėseną; 
6.6. vertina Direkcijos lauko informacinės sistemos, rekreacinės infrastruktūros būklę Nacionalinio parko ir priskirtose teritorijose, nustačius pažeidimus (infrastruktūros sunaikinimo ar sugadinimo atvejus) pagal galimybes juos sutvarko arba informuoja tiesioginį vadovą, kitus atsakingus Direkcijos darbuotojus;
6.7. dalyvauja vykdant mokslinius tyrimus, valstybinį monitoringą, vykdo lankytojų, vietos gyventojų apklausas, analizuoja gautus duomenis;
6.8. organizuoja talkas ir kitas savanoriškas veiklas, esant poreikiui, dalyvauja Direkcijos vykdomose gamtosauginio švietimo veiklose; 
6.9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Direkcijos vadovybei prevencinės veiklos ir Skyriaus veiklos klausimais, pagal kompetenciją rengia įvairaus pobūdžio raštus, ataskaitas ir kitus dokumentus; 
6.10. dalyvauja Direkcijos bei kitų institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.11. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldos institucijomis bei įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
6.12. vykdo kitus direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
7.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų teisėtų pavedimų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą;
7.2. Nacionalinio parko direkcijos vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
7.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už padarytą žalą, atsiradusią dėl jo kaltės.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
9. Priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Direkcijos direktoriaus įsakymu.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia konkursą Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigybei užimti, darbo vieta - Naglių g. 8, Neringa. 
Darbuotojui suteikiama galimybė dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Skelbimo Nr. 86452, skelbimas galioja iki 2023 m. kovo 29 d.
Dokumentai teikiami per valstybės tarnybos informacinę sistemą „Vatis“ prašymų teikimo modulį.
https://portalas.vtd.lt/lt/lankytoju-aptarnavimo-skyriaus-vedejaspareigines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientas-92-103-priklausomai-nuo-profesines-darbo-ir-vadovavimo-patirties-322;864520.html

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia atranką Lankytojų aptarnavimo skyriaus gamtos mokyklos administratoriaus, A2 lygio specialisto pareigybei užimti. 
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Tarnybinis atlyginimas nuo 1390 iki 1560 Eur (neatskaičius mokesčių (bruto), priklausomai nuo turimos profesinės darbo patirties. Darbuotojui suteikiama galimybė dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Pretendentai privalo pateikti: 
Prašymą dalyvauti atrankoje;
Gyvenimo aprašymą;
Vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, kopiją; 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 20 d. įskaitytinai. 
Dokumentai priimami, informacija teikiama adresu: Naglių g. 8, LT-93123 Neringa,
el. p. [email protected]
Informacija teikiama: el. p.: [email protected], tel. Nr. 8 640 48187; 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS 
GAMTOS MOKYKLOS ADMINISTRATORIAUS 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - Direkcija) Lankytojų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) gamtos mokyklos administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 
2. Pareigybės lygis – A 2.
3. Pareigybės grupė – specialistai.

II. PASKIRTIS

4. Paskirtis – administruoti gamtos mokyklos teikiamas paslaugas lankytojams. 

III. VEIKLOS SRITIS

5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias bendrosios veiklos srities funkcijas: administracinio darbo, dokumentų valdymo.
     
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų ir Direkcijos veiklą;
6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį administravimo srityje; 
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos reikalavimus; 
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7.1. nustatyta tvarka administruoja Gamtos mokyklos mokamų paslaugų užsakymus, pagal užsakovo poreikį, suderinus su aplinkosauginio švietimo specialistu, sudaro mokamų paslaugų paketą; 
7.2. organizuoja ir vykdo gamtos mokyklos patalpų, inventoriaus paruošimą Gamtos mokyklos mokamų paslaugų teikimui; 
7.3. informuoja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją apie Gamtos mokyklos patalpų, teritorijos būklę, gedimus, valymo priemonių ir kito inventoriaus poreikį;
7.4. nustatyta tvarka priima Gamtos mokyklos lankytojus, supažindina juos su taisyklėmis, konsultuoja ir teikia informaciją lankytojams gamtos mokyklos patalpų ir teritorijos naudojimo, laikino apgyvendinimu klausimais, lankytojų išvykimo dieną priima patalpas ir inventorių;
7.5. teikia informaciją Skyriaus vedėjui, Bendrųjų reikalų skyriaus gamtos mokyklos patalpų ir teritorijos valytojai, pagal poreikį – kitiems skyriaus ir Direkcijos specialistams apie atvykstančius Gamtos mokyklos lankytojus, patvirtintus užsakymus, paslaugų paketus ir /ar jų pakeitimus;
7.6. pagal Bendrųjų reikalų skyriaus finansų valdymo specialisto pateiktą informaciją apie apmokėjimus už užsakytas ir/ar suteiktas gamtos mokyklos paslaugas, nustatyta tvarka išrašo sąskaitas faktūras;
7.7. užtikrina suteiktų Gamtos mokyklos paslaugų realizacijos mėnesio ataskaitų savalaikį pateikimą Skyriaus vedėjui ir/ar Bendrųjų reikalų skyriaus specialistui, atsakingam už finansų valdymą;
7.8. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, programas, teikia ataskaitas ir kito pobūdžio informaciją; 
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje; 
7.10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Direkcijos vadovybei gamtos mokyklos veiklos organizavimo klausimais; 
7.11. bendrauja ir bendradarbiauja su Direkcijos struktūriniais padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomene;
7.12. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Direkcijos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-14